14.06.2019

İngilizce Excel Formüllerinin Türkçe Karşılıkları ve Açıklamaları

Tüm Excel Formülleri Türkçe Karşılıkları ve işlevleri

ABS (MUTLAK) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının mutlak değerini alır. Dolayısıyla sadece negatif sayıları pozitif yapmış olur.

ACCRINT (GERÇEKFAİZ) Fonksiyonu [Finansal]: Periyodik faiz ödeyen bir teminatın tahakkuk eden faizini verir

ACCRINTM (GERÇEKFAİZV) Fonksiyonu [Finansal]: Vade sonunda faiz ödeyen bir menkul kıymetin tahakkuk eden faizini verir

ACOS (ACOS) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının ark kosinüsünü döndürür

ACOSH (ACOSH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür

ACOT  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının arkkotanjantını döndürür

ACOTH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayının hiperbolik arkkotanjantını döndürür

AGGREGATE Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir listedeki veya veritabanındaki bir toplamı döndürür

ADDRESS (ADRES) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referansı çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak döndürür

AMORDEGRC (AMORDEGRC) Fonksiyonu [Finansal]: Referansı çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak döndürür

AMORLINC (AMORLINC) Fonksiyonu [Finansal]: Her hesap dönemi için amortisman katsayısı kullanarak amortismanı döndürür

AND (VE) Fonksiyonu [Mantıksal]: Tüm parametre argümanları aynı anda doğru ise DOĞRU (TRUE) değerini getirir

ARABIC  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Roma alfabesi biçimindeki bir sayıyı sayı olarak Arapça'ya çevirir

AREAS (ALANSAY) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referanstaki alan sayısını döndürür

ASC Fonksiyonu [Metin]: Karakter dizisindeki tam genişlikte (çift bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı yarım genişlikte (tek bayt) karakterlere dönüştürür

ASIN (ASİN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayının arkini döndürür

ASINH (ASİNH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının ters hiperbolik sinüsünü döndürür

ATAN (ATAN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayının arktanjantını ya da ters tanjantını döndürür

ATAN2 (ATAN2) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: arktanjantını x ve y koordinatlarından döndürür

ATANH (ATANH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının ters hiperbolik tanjantını döndürür

AVEDEV (ORTSAP) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri noktalarının mutlak sapma ortalamasını ortalamasından döndürür.

AVERAGE (ORTALAMA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını döndürür

AVERAGEA (ORTALAMAA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı, metin ve mantıksal değerler dahil olmak üzere argümanlarının ortalamasını döndürür.

AVERAGEIF (EĞERORTALAMA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirli bir ölçütü karşılayan bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) döndürür

AVERAGEIFS (ÇOKEĞERORTALAMA)  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Birden çok kriteri karşılayan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalaması) döndürür.

BAHTTEXT Fonksiyonu [Metin]: Ss (baht) para birimi biçimini kullanarak bir sayıyı metne dönüştürür

BASE Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayıyı verilen sayı tabanı (taban) ile bir metin gösterime dönüştürür

BESSELI (BESSELI) Fonksiyonu [Mühendislik]: Değiştirilen Bessel işlevini In (x) konumuna döndürür

BESSELJ (BESSELJ) Fonksiyonu [Mühendislik]: Bessel işlevini döndürür Jn (x)

BESSELK (BESSELK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Değiştirilen Bessel işlevini döndürür Kn (x)

BESSELY (BESSELY) Fonksiyonu [Mühendislik]: Bessel işlevini döndürür Yn (x)

BETADIST (BETADAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Beta birikimli dağılım işlevini döndürür

BETA.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Beta birikimli dağılım işlevini döndürür

BETAINV (BETATERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirtilen bir beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini döndürür

BETA.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirtilen bir beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini döndürür

BIN2DEC (BIN2DEC) Fonksiyonu [Mühendislik]: İkili sayıyı ondalık sayıya dönüştürür

BIN2HEX (BIN2HEX) Fonksiyonu [Mühendislik]: İkili sayıyı onaltılık alana dönüştürür

BIN2OCT (BIN2OCT) Fonksiyonu [Mühendislik]: İkili sayıyı sekizde dönüştürür

BINOMDIST (BİNOMDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bireysel terim binom dağılım olasılığını döndürür

BINOM.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bireysel terim binom dağılım olasılığını döndürür

BINOM.DIST.RANGE Fonksiyonu [İstatistiksel]: Binom dağılımını kullanarak deneme sonucunun olasılığını döndürür

BINOM.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Kümülatif binom dağılımının ölçüt değerine eşit veya daha küçük olduğu en küçük değeri döndürür.

BITAND  Fonksiyonu [Mühendislik]: İki sayının 'Bitwise ve' değerini döndürür

BITLSHIFT  Fonksiyonu [Mühendislik]: Shift_amount bit tarafından sola kaydırılan bir değer numarası döndürür

BITOR  Fonksiyonu [Mühendislik]: 2 sayının bit cinsinden VEYA değerini döndürür

BITRSHIFT  Fonksiyonu [Mühendislik]: Shift_amount bitleri tarafından sağa kaydırılan bir değer numarası döndürür

BITXOR  Fonksiyonu [Mühendislik]: İki sayının bit cinsinden 'Özel Veya' değerini döndürür

CALL Fonksiyonu [Add-in and Automation]: Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bir yordam çağırır

CEILING (TAVANAYUVARLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya veya en yakın anlamlı katına yuvarlar

CEILING.MATH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya veya en yakın önem katına yuvarlar

CEILING.PRECISE Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya veya en yakın önem katına yuvarlar. Numaranın işareti ne olursa olsun, sayı yukarı yuvarlanır.

CELL (HÜCRE) Fonksiyonu [Bilgi]: Bir hücrenin formatı, konumu veya içeriği hakkında bilgi döndürür

CHAR (DAMGA) Fonksiyonu [Metin]: Kod numarası ile belirtilen karakteri döndürür

CHIDIST (KİKAREDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığını döndürür

CHIINV (KİKARETERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini döndürür

CHITEST (KİKARETEST) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsızlık testi döndürür

CHISQ.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Birikimli beta olasılık yoğunluk fonksiyonunu döndürür

CHISQ.DIST.RT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığını döndürür

CHISQ.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Birikimli beta olasılık yoğunluk fonksiyonunu döndürür

CHISQ.INV.RT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Ki-kare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini döndürür

CHISQ.TEST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsızlık testi döndürür

CHOOSE (ELEMAN) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir değer listesinden bir değer seçer

CLEAN (TEMİZ) Fonksiyonu [Metin]: Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden kaldırır

CODE (KOD) Fonksiyonu [Metin]: Bir metinde ilk karaktere karşılık gelen sayısal bir kod getirir

COLUMN (SÜTUN) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referansın sütun numarasını getirir

COLUMNS (SÜTUNSAY) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referansın sütun sayısını getirir

COMBIN (KOMBİNASYON) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İstenen sayıdaki nesnenin kombinasyon sayısını getirir

COMPLEX (KARMAŞIK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Gerçek ve hayali katsayıları karmaşık bir sayıya dönüştürür

CONCAT  Fonksiyonu [Metin]: Metni birden fazla aralıktan ve / veya dizeden birleştirir, ancak sınırlayıcı veya IgnoreEmpty bağımsız değişkenleri sağlamaz.

CONCATENATE (BİRLEŞTİR) Fonksiyonu [Metin]: Birden fazla metinsel ifadeyi tek bir metinsel ifade olarak birleştirir

CONFIDENCE (GÜVENİRLİK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir popülasyon ortalaması için güven aralığını döndürür

CONFIDENCE.NORM  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir popülasyon ortalaması için güven aralığını döndürür

CONFIDENCE.T  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student t dağılımını kullanarak popülasyon ortalaması için güven aralığını döndürür

CONVERT (ÇEVİR) Fonksiyonu [Mühendislik]: Sayıyı bir ölçüm sisteminden diğerine dönüştürür

CORREL (KORELASYON) Fonksiyonu [İstatistiksel]: İki veri seti arasındaki korelasyon katsayısını döndürür

COS (COS) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının kosinüsünü döndürür

COSH (COSH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür

COT  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür

COTH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir açının kotanantını döndürür

COUNT (BAĞ_DEĞ_SAY) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsız değişkenler listesinde kaç sayı olduğunu sayar

COUNTA (BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsız değişkenler listesinde kaç değer olduğunu sayar

COUNTBLANK (BOŞLUKSAY) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki boş hücrelerin sayısını sayar

COUNTIF (EĞERSAY) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki hücre sayısını, verilen ölçütleri karşılayan sayar

COUNTIFS (ÇOKEĞERSAY) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki birden fazla ölçütü karşılayan hücre sayısını sayar

COUPDAYBS (KUPONGÜNBD) Fonksiyonu [Finansal]: Kupon döneminin başlangıcından ödeme tarihine kadar geçen gün sayısını döndürür

COUPDAYS (KUPONGÜN) Fonksiyonu [Finansal]: Ödeme tarihini içeren kupon dönemindeki gün sayısını döndürür

COUPDAYSNC (KUPONGÜNDSK) Fonksiyonu [Finansal]: Ödeme tarihinden itibaren bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını döndürür

COUPNCD (KUPONGÜNSKT) Fonksiyonu [Finansal]: Ödeme tarihinden sonraki bir sonraki kupon tarihini döndürür

COUPNUM (KUPONSAYI) Fonksiyonu [Finansal]: Takas tarihi ve vade tarihi arasında ödenecek kupon sayısını döndürür

COUPPCD (KUPONGÜNÖKT) Fonksiyonu [Finansal]: Ödeme tarihinden önceki önceki kupon tarihini döndürür

COVAR (KOVARYANS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Eşleştirilmiş sapmaların ürünlerinin ortalaması olan kovaryansı döndürür

COVARIANCE.P  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Eşleştirilmiş sapmaların ürünlerinin ortalaması olan kovaryansı döndürür

COVARIANCE.S  Fonksiyonu [İstatistiksel]: İki veri setinde her veri noktası çifti için ürün sapmalarının ortalaması olan örnek kovaryansını döndürür

CRITBINOM (KRİTİKBİNOM) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Kümülatif binom dağılımının ölçüt değerine eşit veya daha küçük olduğu en küçük değeri döndürür.

CSC  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir açının eşini döndürür

CSCH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir açının hiperbolik kosekantını döndürür

CUBEKPIMEMBER Fonksiyonu [Cube]: Bir anahtar performans göstergesi (KPI) adı, özelliği ve ölçümü döndürür ve adı ve özelliği hücrede görüntüler. Bir KPI, bir şirketin performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kar veya üç aylık çalışan cirosu gibi ölçülebilir bir ölçümdür.

CUBEMEMBER Fonksiyonu [Cube]: Bir küp hiyerarşisindeki bir üyeyi veya diziyi döndürür. Üyenin veya parçanın küpte bulunduğunu doğrulamak için kullanın.

CUBEMEMBERPROPERTY Fonksiyonu [Cube]: Bir üye özelliğinin küpteki değerini döndürür. Bir üye adının küp içinde bulunduğunu doğrulamak ve bu üye için belirtilen özelliği döndürmek için kullanın.

CUBERANKEDMEMBER Fonksiyonu [Cube]: Bir kümedeki nth veya sıralanmış üyeyi döndürür. En iyi satış sanatçısı veya en iyi 10 öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi döndürmek için kullanın.

CUBESET Fonksiyonu [Cube]: Sunucudaki küpe bir set ifadesi göndererek, kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel'e döndürerek hesaplanmış bir üye kümesini veya tülleri tanımlar.

CUBESETCOUNT Fonksiyonu [Cube]: Bir kümedeki öğe sayısını döndürür.

CUBEVALUE Fonksiyonu [Cube]: Bir küpten toplanmış bir değer döndürür.

CUMIPMT Fonksiyonu [Finansal]: İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi döndürür

CUMPRINC (TOPANAPARA) Fonksiyonu [Finansal]: İki dönem arasındaki borç için ödenen birikimli anaparayı verir

DATE (TARİH) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Belirli bir tarihin seri numarasını döndürür

DATEDIF Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev, bir yaş hesaplamanız gereken formüllerde yararlıdır.

DATEVALUE (TARİHSAYISI) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür

DAVERAGE (VSEÇORT) Fonksiyonu [Database]: Seçili veritabanı girişlerinin ortalamasını döndürür

DAY (GÜN) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Seri bir sayıyı ayın gününe dönüştürür

DAYS  Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: İki tarih arasındaki gün sayısını döndürür

DAYS360 (GÜN360) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: 360 günlük bir yıla göre iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplar

DB (AZALANBAKİYE) Fonksiyonu [Finansal]: Sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak bir varlığın belirli bir süre için amortismanını verir

DBCS  Fonksiyonu [Metin]: Karakter dizisindeki yarım genişlikte (tek bayt) İngilizce harfleri veya katakana'yı tam genişlikte (çift bayt) karakterlere dönüştürür

DCOUNT (VSEÇSAY) Fonksiyonu [Database]: Veritabanında sayı içeren hücreleri sayar.

DCOUNTA (VSEÇSAYDOLU) Fonksiyonu [Database]: Veritabanındaki boşluk dışı hücreleri sayar

DDB (ÇİFTAZALANBAKİYE) Fonksiyonu [Finansal]: Bir varlığın amortismanını, çift azalan bakiye yöntemini veya belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak belirli bir süre için verir

DEC2BIN (DEC2BIN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Ondalık bir sayıyı ikiliye dönüştürür

DEC2HEX (DEC2HEX) Fonksiyonu [Mühendislik]: Ondalık bir sayıyı onaltılık sayıya dönüştürür

DEC2OCT (DEC2OCT) Fonksiyonu [Mühendislik]: Ondalık bir sayıyı oktal değerine dönüştürür

DECIMAL  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Belirli bir temeldeki sayının metin gösterimini ondalık sayıya dönüştürür

DEGREES (DERECE) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Radyanı dereceye çevirir

DELTA (DELTA) Fonksiyonu [Mühendislik]: İki değerin eşit olup olmadığını test eder

DEVSQ (SAPKARE) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sapmaların karelerinin toplamını döndürür

DGET (VAL) Fonksiyonu [Database]: Veritabanından, belirtilen ölçütlere uyan tek bir kayıt ayıklar

DISC (İNDİRİM) Fonksiyonu [Finansal]: Bir güvenliğin indirim oranını döndürür

DMAX (VSEÇMAK) Fonksiyonu [Database]: Seçili veritabanı girişlerinden maksimum değeri döndürür

DMIN (VSEÇMİN) Fonksiyonu [Database]: Seçilen veritabanı girişlerinden minimum değeri döndürür

DOLLAR (LİRA) Fonksiyonu [Metin]: $ (Dolar) para birimi biçimini kullanarak bir sayıyı metne dönüştürür

DOLLARDE (LİRAON) Fonksiyonu [Finansal]: Kesir olarak ifade edilen dolar fiyatını ondalık sayı olarak ifade edilen dolar fiyatına dönüştürür

DOLLARFR (LİRAKES) Fonksiyonu [Finansal]: Ondalık sayı olarak ifade edilen dolar fiyatını kesir olarak ifade edilen dolar fiyatına dönüştürür

DPRODUCT (VSEÇÇARP) Fonksiyonu [Database]: Bir veritabanındaki ölçütle eşleşen belirli bir kayıt alanındaki değerleri çarpar

DSTDEV (VSEÇSTDSAPMA) Fonksiyonu [Database]: Seçilen veritabanı girdilerinin bir örneğine dayanarak standart sapmayı tahmin eder

DSTDEVP (VSEÇSTDSAPMAS) Fonksiyonu [Database]: Seçilen veritabanı girişlerinin tüm popülasyonuna dayanarak standart sapmayı hesaplar

DSUM (VSEÇTOPLA) Fonksiyonu [Database]: Veritabanındaki kayıtların alan sütununa ölçütle eşleşen sayıları ekler.

DURATION (SÜRE) Fonksiyonu [Finansal]: Dönemsel faiz ödemeleri ile güvenliğin yıllık süresini döndürür

DVAR (VSEÇVAR) Fonksiyonu [Database]: Seçilen veritabanı girişlerinden bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder

DVARP (VSEÇVARS) Fonksiyonu [Database]: Seçilen veritabanı girişlerinin tüm popülasyonuna dayanarak varyansı hesaplar

EDATE Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Başlama tarihinden önceki veya sonraki ayların belirtilen tarihlerinin seri numarasını döndürür

EFFECT (ETKİN) Fonksiyonu [Finansal]: Yıllık efektif faiz oranını döndürür

ENCODEURL  Fonksiyonu [Web]: URL kodlu bir dize döndürür

EOMONTH (SERİTARİH) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Belirli bir ay sayısından önceki veya sonraki ayın son gününün seri numarasını döndürür

ERF (HATAİŞLEV) Fonksiyonu [Mühendislik]: Hata işlevini döndürür

ERF.PRECISE  Fonksiyonu [Mühendislik]: Hata işlevini döndürür

ERFC (TÜMHATAİŞLEV) Fonksiyonu [Mühendislik]: Tamamlayıcı hata işlevini döndürür

ERFC.PRECISE  Fonksiyonu [Mühendislik]: X ve sonsuzluk arasında entegre olan tamamlayıcı ERF işlevini döndürür

ERROR.TYPE (HATA.TİPİ) Fonksiyonu [Bilgi]: Hata türüne karşılık gelen bir sayı döndürür

EUROCONVERT Fonksiyonu [Add-in and Automation]: Sayıyı Euro'ya çevirir, sayıyı Euro'dan Euro üye para birimine dönüştürür veya sayıyı bir Euro Üye Para Biriminden diğerine Euro'yu aracı (üçgenleme) olarak kullanarak dönüştürür.

EVEN (ÇİFT) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar

EXACT (ÖZDEŞ) Fonksiyonu [Metin]: İki metin değerinin aynı olup olmadığını kontrol eder.

EXP (ÜS) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Belirli bir sayının gücüne yükseltilen e sayısını döndürür

EXPON.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Üstel dağılımını döndürür

EXPONDIST (ÜSTELDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Üstel dağılımını döndürür

FACT (ÇARPINIM) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayının faktörünü döndürür

FACTDOUBLE (ÇİFTFAKTÖR) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının çift faktörünü döndürür

FALSE Fonksiyonu [Mantıksal]: FALSE mantıksal değerini döndürür

F.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımını döndürür

FDIST (FDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımını döndürür

F.DIST.RT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımını döndürür

FILTER Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Tanımladığınız ölçütlere göre bir veri aralığını filtreler

FILTERXML  Fonksiyonu [Web]: Belirtilen XPath kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

FIND, FINDBs Fonksiyonu [Metin]: Başka bir içindeki bir metin değerini bulur (büyük / küçük harfe duyarlı)

F.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımının tersini döndürür

F.INV.RT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımının tersini döndürür

FINV (FTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: F olasılık dağılımının tersini döndürür

FISHER (FISHER) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Fisher dönüşümünü döndürür

FISHERINV (FISHERTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Fisher dönüşümünün tersini döndürür

FIXED (SAYIDÜZENLE) Fonksiyonu [Metin]: Sayıyı sabit ondalık basamaklı metin olarak biçimlendirir

FLOOR (TABANAYUVARLA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir sayıyı sıfıra doğru yuvarlar

FLOOR.MATH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya veya en yakın önem katına yuvarlar

FLOOR.PRECISE Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya veya en yakın önem katına yuvarlar. Numaranın işareti ne olursa olsun, sayı yukarı yuvarlanır.

FORECAST (TAHMİN) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Doğrusal bir eğilim boyunca bir değer döndürür

FORECAST.ETS  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Üstel Düzgünleştirme (ETS) algoritmasının AAA sürümünü kullanarak mevcut (geçmiş) değerlere dayalı bir gelecek değeri döndürür.

FORECAST.ETS.CONFINT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güven aralığı döndürür

FORECAST.ETS.SEASONALITY  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Excel'in belirtilen zaman serileri için algıladığı tekrarlayan desenin uzunluğunu döndürür

FORECAST.ETS.STAT Fonksiyonu [İstatistiksel]: Zaman serisi tahmininin bir sonucu olarak istatistiksel bir değer döndürür

FORECAST.LINEAR  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Mevcut değerlere dayalı bir gelecek değeri döndürür

FORMULATEXT  Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Verilen referanstaki formülü metin olarak döndürür

FREQUENCY (SIKLIK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Dikey dizi olarak bir frekans dağılımını döndürür

F.TEST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: F-testinin sonucunu döndürür

FTEST (FTEST) Fonksiyonu [İstatistiksel]: F-testinin sonucunu döndürür

FV (GD) Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırımın gelecekteki değerini döndürür

FVSCHEDULE Fonksiyonu [Finansal]: Bir dizi bileşik faiz oranı uyguladıktan sonra başlangıç ​​anaparasının gelecekteki değerini döndürür.

GAMMA  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama işlevi değerini döndürür

GAMMA.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama dağılımını döndürür

GAMMADIST (GAMADAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama dağılımını döndürür

GAMMA.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama toplam dağılımının tersini döndürür

GAMMAINV (GAMATERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama toplam dağılımının tersini döndürür

GAMMALN (GAMALN) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama fonksiyonunun doğal logaritmasını döndürür, Γ (x)

GAMMALN.PRECISE Fonksiyonu [İstatistiksel]: Gama fonksiyonunun doğal logaritmasını döndürür, Γ (x)

GAUSS  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 daha az döndürür

GCD (OBEB) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: En büyük ortak böleni döndürür

GEOMEAN (GEOORT) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Geometrik ortalamayı döndürür

GESTEP (BESINIR) Fonksiyonu [Mühendislik]: Bir sayının eşik değerden büyük olup olmadığını test eder

GETPIVOTDATA (ÖZETVERİAL) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Özet Tablo raporunda depolanan verileri döndürür

GROWTH (BÜYÜME) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Üstel bir eğilim boyunca değerleri döndürür

HARMEAN (HARORT) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Harmonik ortalamayı döndürür

HEX2BIN (HEX2BIN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Onaltılık bir sayıyı ikiliye dönüştürür

HEX2DEC (HEX2DEC) Fonksiyonu [Mühendislik]: Onaltılı sayıyı ondalık sayıya dönüştürür

HEX2OCT (HEX2OCT) Fonksiyonu [Mühendislik]: Onaltılık bir sayıyı sekizde dönüştürür

HLOOKUP (YATAYARA) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini döndürür

HOUR (SAAT) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Seri numarasını bir saate dönüştürür

HYPERLINK (KÖPRÜ) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Ağ sunucusunda, intranette veya İnternet'te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol veya atlama oluşturur

HYPGEOM.DIST Fonksiyonu [İstatistiksel]: Hipergeometrik dağılımı döndürür

HYPGEOMDIST (HİPERGEOMDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Hipergeometrik dağılımı döndürür

IF (EĞER) Fonksiyonu [Mantıksal]: Gerçekleştirilecek mantıksal sınamayı belirtir

IFERROR Fonksiyonu [Mantıksal]: Bir formül bir hatayı değerlendirirse, belirttiğiniz değeri döndürür; Aksi takdirde, formülün sonucunu döndürür.

IFNA  Fonksiyonu [Mantıksal]: İfade # N / A olarak çözülürse belirlediğiniz değeri döndürür, aksi takdirde ifadenin sonucunu döndürür

IFS  Fonksiyonu [Mantıksal]: Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını kontrol eder ve ilk TRUE koşuluna karşılık gelen bir değer verir.

IMABS (SANMUTLAK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) döndürür

IMAGINARY (SANAL) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayının hayali katsayısını döndürür

IMARGUMENT (SANBAĞ_DEĞİŞKEN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Theta argümanını döndürür, radyan olarak ifade edilen bir açı

IMCONJUGATE (SANEŞLENEK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının karmaşık konjugatını döndürür

IMCOS (SANCOS) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının kosinüsünü döndürür

IMCOSH  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü döndürür

IMCOT  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayının kotanjantını döndürür

IMCSC  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının eşini döndürür

IMCSCH  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını döndürür

IMDIV (SANBÖL) Fonksiyonu [Mühendislik]: İki karmaşık sayının katsayısını döndürür

IMEXP (SANÜS) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının üstelini döndürür

IMLN (SANLN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını döndürür

IMLOG10 (SANLOG10) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının 10 tabanlı logaritmasını döndürür.

IMLOG2 (SANLOG2) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayının base-2 logaritmasını döndürür

IMPOWER (SANKUVVET) Fonksiyonu [Mühendislik]: Bir tamsayı gücüne yükseltilmiş karmaşık sayıyı döndürür

IMPRODUCT (SANÇARP) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayıların ürününü döndürür

IMREAL (SANGERÇEK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını döndürür

IMSEC  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayının sekantını döndürür

IMSECH  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını döndürür

IMSIN (SANSIN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının sinüsünü döndürür

IMSINH  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü döndürür

IMSQRT (SANKAREKÖK) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının karekökünü döndürür

IMSUB (SANÇIKAR) Fonksiyonu [Mühendislik]: İki karmaşık sayı arasındaki farkı döndürür

IMSUM (SANTOPLA) Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık sayıların toplamını döndürür

IMTAN  Fonksiyonu [Mühendislik]: Karmaşık bir sayının tanjantını döndürür

INDEX (İNDİS) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir referans veya diziden bir değer seçmek için bir dizin kullanır

INDIRECT (DOLAYLI) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Metin değeriyle gösterilen referansı döndürür

INFO (BİLGİ) Fonksiyonu [Bilgi]: Geçerli çalışma ortamı hakkında bilgi döndürür

INT (TAMSAYI) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar

INTERCEPT (KESMENOKTASI) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Doğrusal regresyon çizgisinin kesişimini döndürür

INTRATE (FAİZORANI) Fonksiyonu [Finansal]: Tamamen yatırılmış bir güvenlik için faiz oranını döndürür

IPMT (FAİZTUTARI) Fonksiyonu [Finansal]: Belirli bir süre için bir yatırımın faiz ödemesini döndürür

IRR (İÇ_VERİM_ORANI) Fonksiyonu [Finansal]: Bir dizi nakit akışı için iç getiri oranını döndürür

ISBLANK (EBOŞSA) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer boşsa TRUE döndürür

ISERR (EHATA) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer, # N / A dışında bir hata değeri ise TRUE döndürür.

ISERROR (EHATALIYSA) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer herhangi bir hata değeri ise TRUE döndürür

ISEVEN (ÇİFTMİ) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer çift sayı ise DOĞRU sonucunu döndürür

ISFORMULA  Fonksiyonu [Bilgi]: Referans hücrede bir formül varsa DOĞRU değerini döndürür

ISLOGICAL (EMANTIKSALSA) Fonksiyonu [Bilgi]: Referans hücrede bir mantıksal değer varsa DOĞRU değerini döndürür

ISNA (EYOKSA) Fonksiyonu [Bilgi]: Referans hücrede N/A (mevcut değil) hatası varsa DOĞRU değerini döndürür

ISNONTEXT (EMETİNDEĞİLSE) Fonksiyonu [Bilgi]: Referans hücre metinsel bir ifade değilse DOĞRU değerini döndürür

ISNUMBER (ESAYIYSA) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer sayı ise DOĞRU sonucunu döndürür

ISODD (TEKMİ) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer tek sayı ise DOĞRU sonucunu döndürür

ISREF (EREFSE) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer bir referans ise TRUE değerini döndürür.

ISTEXT (EMETİNSE) Fonksiyonu [Bilgi]: Değer metin ise TRUE değerini döndürür.

ISO.CEILING  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: En yakın tam sayıya veya en yakın anlamlı katlamaya yuvarlanmış bir sayı döndürür

ISOWEEKNUM  Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Belirli bir tarih için yılın ISO haftası sayısını verir.

ISPMT (ISPMT) Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırımın belirli bir döneminde ödenen faizleri hesaplar

JIS Fonksiyonu [Metin]: bir dize içindeki yarım genişlikte (tek bayt) karakterleri tam genişlikte (çift bayt) karakterlere bağlar

KURT (BASIKLIK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir veri kümesinin kurtozunu döndürür

LARGE (BÜYÜK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki k-en büyük değerini döndürür

LCM (OKEK) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: En küçük ortak katları döndürür

LEFT, LEFTBs Fonksiyonu [Metin]: Metin değerinden en soldaki karakterleri döndürür

LEN, LENBs Fonksiyonu [Metin]: Metin dizesindeki karakter sayısını döndürür

LINEST (DOT) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Doğrusal bir eğilimin parametrelerini döndürür

LN (LN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının doğal logaritmasını döndürür

LOG (LOG) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının logaritmasını belirtilen bir tabana döndürür

LOG10 (LOG10) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayının base-10 logaritmasını döndürür

LOGEST (LOT) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Üstel bir eğilimin parametrelerini döndürür

LOGINV (LOGTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Lognormal kümülatif dağılımın tersini döndürür

LOGNORM.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Birikimli lognormal dağılımını döndürür

LOGNORMDIST (LOGNORMDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Birikimli lognormal dağılımını döndürür

LOGNORM.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Lognormal kümülatif dağılımın tersini döndürür

LOOKUP (ARA) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir vektör veya dizideki değerleri arar

LOWER (KÜÇÜKHARF) Fonksiyonu [Metin]: Metni küçük harfe dönüştürür

MATCH (KAÇINCI) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir referans veya dizideki değerleri arar

MAX (MAK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bağımsız değişkenler listesindeki maksimum değeri döndürür

MAXA (MAKA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı, metin ve mantıksal değerler dahil olmak üzere bir argüman listesindeki maksimum değeri döndürür.

MAXIFS  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasındaki maksimum değeri döndürür

MDETERM (DETERMİNANT) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir dizinin matris belirleyicisini döndürür

MDURATION (MSÜRE) Fonksiyonu [Finansal]: 100 ABD Doları varsayılan varsayılan değere sahip bir güvenlik için Macauley tarafından değiştirilen süreyi döndürür

MEDIAN (ORTANCA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Verilen sayıların medyanını döndürür

MID, MIDBs Fonksiyonu [Metin]: Belirlediğiniz konumdan başlayarak bir metin dizesinden belirli sayıda karakter döndürür

MIN (MİN) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Değişken listesindeki minimum değeri döndürür

MINIFS  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirli bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreler arasında minimum değeri döndürür.

MINA (MİNA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı, metin ve mantıksal değerler dahil olmak üzere bir argüman listesindeki en küçük değeri döndürür.

MINUTE (DAKİKA) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Seri bir sayıyı dakikaya çevirir

MINVERSE (DİZEY_TERS) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir dizinin matrisinin tersini döndürür

MIRR (D_İÇ_VERİM_ORANI) Fonksiyonu [Finansal]: Pozitif ve negatif nakit akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği iç getiri oranını verir

MMULT (DÇARP) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İki dizinin matris ürününü döndürür

MOD (MOD) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Kalanı bölmeden döndürür

MODE (ENÇOK_OLAN) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki en yaygın değeri döndürür

MODE.MULT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir dizi veya veri aralığındaki en sık meydana gelen veya tekrarlayan değerlerin dikey dizisini döndürür

MODE.SNGL  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki en yaygın değeri döndürür

MONTH (AY) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Bir seri numarasını aya dönüştürür

MROUND (KYUVARLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İstenilen katına yuvarlanmış bir sayı döndürür

MULTINOMIAL (ÇOKTERİMLİ) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayı kümesinin multinomunu döndürür

MUNIT  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Birim matrisini veya belirtilen boyutu döndürür

N (S) Fonksiyonu [Bilgi]: Sayıya dönüştürülen bir değer döndürür

NA (YOKSAY) Fonksiyonu [Bilgi]: # N / A hata değerini döndürür

NEGBINOM.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Negatif binom dağılımını döndürür

NEGBINOMDIST (NEGBİNOMDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Negatif binom dağılımını döndürür

NETWORKDAYS (TAMİŞGÜNÜ) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: İki tarih arasındaki tüm iş günü sayısını döndürür

NETWORKDAYS.INTL  Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Hafta sonu günlerinin kaç gün olduğunu ve hangi günlerin kaç gün olduğunu belirtmek için parametreleri kullanarak iki iş günü arasındaki tüm iş günü sayısını döndürür

NOMINAL (NOMİNAL) Fonksiyonu [Finansal]: Yıllık nominal faiz oranını döndürür

NORM.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Normal kümülatif dağılımı döndürür

NORMDIST (NORMDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Normal kümülatif dağılımı döndürür

NORMINV (NORMTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Normal kümülatif dağılımın tersini döndürür

NORM.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Normal kümülatif dağılımın tersini döndürür

NORM.S.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal kümülatif dağılımını döndürür

NORMSDIST (NORMSDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal kümülatif dağılımını döndürür

NORM.S.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal kümülatif dağılımın tersini döndürür

NORMSINV (NORMSTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal kümülatif dağılımın tersini döndürür

NOT (DEĞİL) Fonksiyonu [Mantıksal]: Argümanının mantığını ters çevirir

NOW (ŞİMDİ) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Geçerli tarih ve saatin seri numarasını döndürür

NPER (TAKSİT_SAYISI) Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırım için dönem sayısını döndürür

NPV (NBD) Fonksiyonu [Finansal]: Bir dizi periyodik nakit akışına ve iskonto oranına dayalı bir yatırımın net bugünkü değerini döndürür

NUMBERVALUE  Fonksiyonu [Metin]: Metni yerelden bağımsız bir şekilde sayıya dönüştürür

OCT2BIN (OCT2BIN) Fonksiyonu [Mühendislik]: Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür

OCT2DEC (OCT2DEC) Fonksiyonu [Mühendislik]: Sekizli sayıyı ondalık sayıya dönüştürür

OCT2HEX Fonksiyonu [Mühendislik]: Sekizli sayıyı onaltılık sayıya dönüştürür

ODD (TEK) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı en yakın tek tam sayıya yuvarlar

ODDFPRICE (TEKYDEĞER) Fonksiyonu [Finansal]: Tuhaf bir ilk dönem olan bir güvencenin 100 dolar değerinde yüz başına fiyatı döndürür

ODDFYIELD (TEKYÖDEME) Fonksiyonu [Finansal]: Tuhaf bir ilk dönem olan bir güvenliğin getirisini döndürür

ODDLPRICE (TEKSDEĞER) Fonksiyonu [Finansal]: Bir güvenliğin son 100 dolarlık değeriyle 100 ABD Doları değerinde bir fiyat döndürür

ODDLYIELD (TEKSÖDEME) Fonksiyonu [Finansal]: Bir güvenliğin son tuhaf dönemindeki verimini döndürür

OFFSET (KAYDIR) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Belirli bir referanstan bir referans ofseti döndürür

OR (YADA) Fonksiyonu [Mantıksal]: En az 1 argümanı doğru ise doğru değerini getirir

PDURATION  Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırımın belirli bir değere ulaşması için gereken süre sayısını döndürür

PEARSON (PEARSON) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını döndürür

PERCENTILE.EXC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: K aralığının değerlerin k-inci yüzdesini döndürür, burada k 0, 0 aralığındadır, özel

PERCENTILE.INC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki değerlerin k-inci yüzdelik değerini döndürür

PERCENTILE (YÜZDEBİRLİK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki değerlerin k-inci yüzdelik değerini döndürür

PERCENTRANK.EXC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki bir değerin sırasını veri kümesinin yüzdesi (0,.1, özel) olarak döndürür

PERCENTRANK.INC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki bir değerin yüzde sırasını döndürür

PERCENTRANK (YÜZDERANK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki bir değerin yüzde sırasını döndürür

PERMUT (PERMÜTASYON) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını döndürür

PERMUTATIONA  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Toplam nesnelerden seçilebilecek belirli sayıda nesne (tekrarlanan) için permütasyon sayısını döndürür

PHI  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini döndürür

PHONETIC Fonksiyonu [Metin]: Fonetik (furigana) karakterleri bir metin dizesinden ayıklar

PI (Pİ) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Pi'nin değerini döndürür

PMT (DEVRESEL_ÖDEME) Fonksiyonu [Finansal]: Yıllık ödeme için dönemsel ödemeyi döndürür

POISSON.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Poisson dağılımını döndürür

POISSON (POISSON) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Poisson dağılımını döndürür

POWER (KUVVET) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Güce yükseltilmiş bir sayının sonucunu döndürür

PPMT (ANA_PARA_ÖDEMESİ) Fonksiyonu [Finansal]: Belirli bir süre için bir yatırımın anapara ödemesini döndürür

PRICE (DEĞER) Fonksiyonu [Finansal]: Periyodik faiz ödeyen bir menkul kıymetin 100 dolarlık değeri başına fiyatını döndürür

PRICEDISC (DEĞERİND) Fonksiyonu [Finansal]: İndirimli bir güvencenin 100 dolar değerindeki değerini geri verir

PRICEMAT (DEĞERVADE) Fonksiyonu [Finansal]: Vade faiz ödeyen bir menkul kıymetin 100 dolar değerinde değerini döndürür

PROB (OLASILIK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir aralıktaki değerlerin iki limit arasında olma olasılığını döndürür

PRODUCT (ÇARPIM) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Argümanlarını çarpar

PROPER (YAZIM.DÜZENİ) Fonksiyonu [Metin]: Bir metin değerindeki her kelimenin ilk harfini büyük harf yapar

PV (BD) Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırımın bugünkü değerini döndürür

QUARTILE (DÖRTTEBİRLİK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir veri kümesinin çeyreğini döndürür

QUARTILE.EXC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: 0..1'den elde edilen yüzdelik değerlere dayanan veri kümesinin çeyreğini döndürür.

QUARTILE.INC  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir veri kümesinin çeyreğini döndürür

QUOTIENT (BÖLÜM) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir bölümün tamsayı kısmını döndürür

RADIANS (RADYAN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Dereceleri radyanlara dönüştürür

RAND (S_SAYI_ÜRET) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı döndürür

RANDARRAY Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: 0 ile 1 arasındaki rasgele sayılar dizisini döndürür

RANDBETWEEN (RASTGELEARADA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı döndürür

RANK.AVG  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı listesindeki bir sayının sırasını döndürür

RANK.EQ (RANK.EŞİT) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı listesindeki bir sayının sırasını döndürür

RANK (RANK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayı listesindeki bir sayının sırasını döndürür

RATE (FAİZ_ORANI) Fonksiyonu [Finansal]: Bir yıllık dönem başına faiz oranını döndürür

RECEIVED Fonksiyonu [Finansal]: Tamamen yatırılmış bir güvenlik için vade sonunda alınan tutarı döndürür

REGISTER.ID Fonksiyonu [Add-in and Automation]: Belirtilen dinamik bağlantı kitaplığının (DLL) veya daha önce kaydedilmiş olan kod kaynağının kayıt kimliğini döndürür

REPLACE, REPLACEBs Fonksiyonu [Metin]: Metin içindeki karakterleri değiştirir

REPT (YİNELE) Fonksiyonu [Metin]: Metni verilen sayıda tekrarlar

RIGHT, RIGHTBs Fonksiyonu [Metin]: Metin değerinden en sağdaki karakterleri döndürür

ROMAN (ROMEN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Arapça bir rakamı, roman olarak, metin olarak dönüştürür

ROUND (YUVARLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar

ROUNDDOWN (AŞAĞIYUVARLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı sıfıra doğru yuvarlar

ROUNDUP (YUKARIYUVARLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sıfırdan uzakta bir sayıyı yukarı yuvarlar

ROW (SATIR) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referansın satır numarasını döndürür

ROWS (SATIRSAY) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Referanstaki satır sayısını döndürür

RRI  Fonksiyonu [Finansal]: Bir yatırımın büyümesi için eşdeğer bir faiz oranı döndürür

RSQ (RKARE) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Pearson çarpımı moment korelasyon katsayısının karesini döndürür

RTD Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı veri alır

SEARCH, SEARCHBs Fonksiyonu [Metin]: Bir içindeki bir metin değerini bulur (büyük / küçük harfe duyarlı değildir)

SEC  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir açının sekantını döndürür

SECH  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir açının hiperbolik sekantını döndürür

SECOND (SANİYE) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

SEQUENCE Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: 1, 2, 3, 4 gibi bir dizideki sıralı numaraların bir listesini oluşturur.

SERIESSUM (SERİTOPLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Formüle bağlı olarak bir güç serisinin toplamını döndürür

SHEET  Fonksiyonu [Bilgi]: Başvuru yapılan sayfanın sayfa numarasını döndürür

SHEETS  Fonksiyonu [Bilgi]: Bir referanstaki yaprak sayısını döndürür

SIGN (İŞARET) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayı işaretini döndürür

SIN (SİN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Verilen açının sinüsünü döndürür

SINGLE Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Örtük kavşak olarak bilinen mantığı kullanarak tek bir değer döndürür

SINH (SİNH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının hiperbolik sinüsünü döndürür

SKEW (ÇARPIKLIK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir dağıtımın çarpıklığını döndürür

SKEW.P  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir popülasyona dayalı bir dağılımın eğriliğini döndürür: ortalaması etrafındaki bir dağılımın asimetri derecesinin karakterizasyonu

SLN (DA) Fonksiyonu [Finansal]: Bir varlığın bir dönem boyunca doğrusal amortismanını verir

SLOPE (EĞİM) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Doğrusal regresyon çizgisinin eğimini döndürür

SMALL (KÜÇÜK) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Veri kümesindeki k en küçük değeri döndürür

SORT Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir aralığın veya dizinin içeriğini sıralar

SORTBY Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir aralığın veya dizinin içeriğini, karşılık gelen bir aralıktaki veya dizideki değerlere göre sıralar

SQRT (KAREKÖK) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Pozitif bir karekök döndürür

SQRTPI (KAREKÖKPİ) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: (Kare * pi'nin) karekökünü döndürür

STANDARDIZE (STANDARTLAŞTIRMA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Normalleştirilmiş bir değer döndürür

STDEV (STDSAPMA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDEV.P  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Tüm popülasyona bağlı olarak standart sapmayı hesaplar

STDEV.S  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder

STDEVA (STDSAPMAA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayılar, metin ve mantıksal değerler dahil bir örneğe dayalı standart sapmayı tahmin eder

STDEVP (STDSAPMAS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Tüm popülasyona bağlı olarak standart sapmayı hesaplar

STDEVPA (STDSAPMASA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayılar, metin ve mantıksal değerler dahil tüm popülasyona dayalı standart sapmayı hesaplar

STEYX (STHYX) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Regresyondaki her x için tahmin edilen y değerinin standart hatasını verir.

SUBSTITUTE (YERİNEKOY) Fonksiyonu [Metin]: Bir metin dizesindeki eski metin için yeni metni değiştirir

SUBTOTAL (ALTTOPLAM) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir listede veya veritabanında bir toplamı döndürür

SUM (TOPLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Parametreleri olarak verilen sayıların toplamını hesaplar

SUMIF (ETOPLA) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Belirli bir ölçüt tarafından belirtilen hücreleri ekler

SUMIFS  (ÇOKETOPLA)  Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Çoklu ölçütlere uyan bir aralıktaki hücreleri ekler

SUMPRODUCT (TOPLA.ÇARPIM) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Karşılık gelen dizi bileşenlerinin ürünlerinin toplamını döndürür

SUMSQ (TOPKARE) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Argümanların karelerinin toplamını döndürür

SUMX2MY2 (TOPX2EY2) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını döndürür

SUMX2PY2 (TOPX2AY2) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını döndürür

SUMXMY2 (TOPXEY2) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: İki dizide karşılık gelen değerlerin farklılıklarının karelerinin toplamını döndürür

SWITCH  Fonksiyonu [Mantıksal]: Bir ifadeyi bir değerler listesine göre değerlendirir ve ilk eşleşen değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürülebilir.

SYD (YAT) Fonksiyonu [Finansal]: Belirli bir süre için bir varlığın yıl içindeki basamağı amortismanını döndürür

T (M) Fonksiyonu [Metin]: Argümanlarını metne dönüştürür

TAN (TAN) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının tanjantını döndürür

TANH (TANH) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Sayının hiperbolik tanjantını döndürür

TBILLEQ (HTAHEŞ) Fonksiyonu [Finansal]: Bir Hazine bonosunun bono karşılığı getirisini verir

TBILLPRICE (HTAHDEĞER) Fonksiyonu [Finansal]: Bir Hazine bonosu için 100 dolar değerindeki fiyatı geri döndürür

TBILLYIELD (HTAHÖDEME) Fonksiyonu [Finansal]: Bir Hazine bonosunun getirisini döndürür

T.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student t-dağılımının Yüzde Puanlarını (olasılık) döndürür

T.DIST.2T  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student t-dağılımının Yüzde Puanlarını (olasılık) döndürür

T.DIST.RT  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student'in t dağılımını döndürür

TDIST (TDAĞ) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student'in t dağılımını döndürür

TEXT (METNEÇEVİR) Fonksiyonu [Metin]: Bir sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür

TEXTJOIN  Fonksiyonu [Metin]: Metni birden fazla aralıktan ve / veya dizeden birleştirir ve birleştirilecek her metin değeri arasında belirttiğiniz bir sınırlayıcı içerir. Sınırlayıcı boş bir metin dizesiyse, bu işlev aralıkları etkin bir şekilde birleştirir.

TIME (ZAMAN) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Belirli bir zamanın seri numarasını döndürür

TIMEVALUE (ZAMANSAYISI) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Metin biçimindeki bir zamanı seri numarasına dönüştürür

T.INV  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Olasılık ve serbestlik derecelerinin bir fonksiyonu olarak öğrencinin t-dağılımının t değerini döndürür

T.INV.2T  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student'in t dağılımının tersini döndürür

TINV (TTERS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student'in t dağılımının tersini döndürür

TODAY (BUGÜN) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Bugünün tarihinin seri numarasını döndürür

TRANSPOSE (DEVRİK_DÖNÜŞÜM) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir dizinin transpozeini döndürür

TREND (EĞİLİM) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Doğrusal bir eğilim boyunca değerleri döndürür

TRIM (KIRP) Fonksiyonu [Metin]: Metinden boşlukları kaldırır

TRIMMEAN (KIRPORTALAMA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir veri kümesinin iç ortalamasını döndürür

TRUE Fonksiyonu [Mantıksal]: TRUE mantıksal değerini döndürür

TRUNC (NSAT) Fonksiyonu [Matematik ve Trigonometri]: Bir sayıyı tamsayı olarak kırpar

T.TEST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student t-testi ile ilişkili olasılığı verir

TTEST (TTEST) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Student t-testi ile ilişkili olasılığı verir

TYPE (TÜR) Fonksiyonu [Bilgi]: Bir değerin veri türünü gösteren bir sayı döndürür

UNICHAR  Fonksiyonu [Metin]: Verilen sayısal değere referans veren Unicode karakterini döndürür

UNICODE  Fonksiyonu [Metin]: Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayıyı (kod noktası) döndürür

UNIQUE Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir liste veya aralıktaki benzersiz değerlerin bir listesini döndürür

UPPER (BÜYÜKHARF) Fonksiyonu [Metin]: Metni büyük harfe dönüştürür

VALUE (SAYIYAÇEVİR) Fonksiyonu [Metin]: Metin argümanını sayıya dönüştürür

VAR (VAR) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder

VAR.P  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Tüm popülasyona bağlı olarak varyansı hesaplar

VAR.S  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder

VARA (VARA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayılar, metin ve mantıksal değerler dahil, bir örneğe dayanarak varyansı tahmin eder

VARP (VARS) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Tüm popülasyona bağlı olarak varyansı hesaplar

VARPA (VARSA) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayılar, metin ve mantıksal değerler dahil tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar

VDB (DAB) Fonksiyonu [Finansal]: Bir varlığın belirli bir kısmını veya bir kısmını amortisman oranını azalan bakiye yöntemi kullanarak verir

VLOOKUP (DÜŞEYARA) Fonksiyonu [Arama ve Başvuru]: Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini döndürmek için satır boyunca hareket eder

WEBSERVICE  Fonksiyonu [Web]: Bir web servisinden veri döndürür.

WEEKDAY (HAFTANINGÜNÜ) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Seri bir sayıyı haftanın bir gününe dönüştürür

WEEKNUM (HAFTASAY) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Bir seri numarasını, haftanın bir yıl ile sayısal olarak nereye düştüğünü gösteren bir sayıya dönüştürür

WEIBULL (WEIBULL) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Sayılar, metin ve mantıksal değerler dahil tüm popülasyona dayanarak varyansı hesaplar

WEIBULL.DIST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Weibull dağılımını döndürür

WORKDAY (İŞGÜNÜ) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Belirli bir iş günü sayısından önce veya sonra tarihin seri numarasını döndürür

WORKDAY.INTL  Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Hangi günlerin kaç gün olduğunu ve hangi günlerin kaç gün olduğunu göstermek için parametreleri kullanarak belirli bir iş günü sayısından önce veya sonra tarihin seri numarasını döndürür

XIRR (AİÇVERİMORANI) Fonksiyonu [Finansal]: Kesin olarak periyodik olmayan bir nakit akışı çizelgesi için iç getiri oranını döndürür

XNPV (ANBD) Fonksiyonu [Finansal]: Kesin olarak periyodik olmayan bir nakit akışı çizelgesi için net bugünkü değeri döndürür.

XOR  Fonksiyonu [Mantıksal]: Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal bir VEYA değerini döndürür

YEAR (YIL) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Seri bir sayıyı bir yıla dönüştürür

YEARFRAC (YILORAN) Fonksiyonu [Tarih ve Saat]: Start_date ve end_date arasındaki tüm gün sayısını temsil eden yıl oranını döndürür

YIELD (ÖDEME) Fonksiyonu [Finansal]: Periyodik faiz ödeyen bir güvenlik için verimi döndürür

YIELDDISC (ÖDEMEİND) Fonksiyonu [Finansal]: İndirimli güvenlik için yıllık verimi döndürür; örneğin bir hazine bonosu

YIELDMAT (ÖDEMEVADE) Fonksiyonu [Finansal]: Vadeye faiz ödeyen teminatın yıllık getirisini döndürür

Z.TEST  Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir z testinin bir kuyruklu olasılık değerini döndürür

ZTEST (ZTEST) Fonksiyonu [İstatistiksel]: Bir z testinin bir kuyruklu olasılık değerini döndürür

İngilizce Excel Formüllerinin Türkçe Karşılıkları ve Açıklamaları
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 13678 kez okundu

14.06.2019 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • S_Operator
  17.03.2021

  bence de her dilde fonksiyon üretmek yerine keşke tüm excel sürümlerinde ingilizce formül kullanımını dayatsalarmış. visual basic'te nasıl Türkçe programlama terimleri kullanılmadıysa excel'de de yine bu karışıklığa hiç gerek yokmuş. zaten formülleri Türkçe'ye çevirince de çeviriler göz kanatıyor

 • kara kiz
  24.02.2021

  diğer dillerde de farklı excel formülleri mi var o zaman? mesela arapça bir excel'de arapça formüller mi var :) office ekibi sırf bu kadar çok dile çevirmeye üşendiği için yeni formüller geliştirmeye üşeniyor olabilir :) keşke tümü ingilizce olsaymış ve öyle de kalsaymış

 • seckinbey
  24.02.2021

  bence de ingilizce nasıl bilimsel ve yazılımsal literatürde kabul edilmiş dil ise ve insanlar dünya genelinde birbirleri ile iletişim kurmak için bile ingilizce öğrenme ihtiyacı duyuyorlarsa excel formülleri de sadece ingilizce olmalı ve öyle kalmalıydı. excel formüllerini Türkçeleştiren ekip zaten o kadar kötü isimler seçmiş ki bunu da her türlü haklı çıkarmış

 • drarter
  24.02.2021

  bence excel zaten farklı ülkelerde farklı dillerde yayınladığı ofis sürümlerinde excel formüllerini o dillere uygun şekilde düzenlemekle büyük bir hata yapmış. insanlar kendi alışkın oldukları diller dışında excel sürümleri görünce sudan çıkmış balığa dönüyorlar ve kullanamıyorlar

 • serdarc7
  28.12.2020

  çok kapsamlı olmasa da aynı anda hem Türkçe hem de İngilizce excel kullanmak zorunda kaldığım için bu sayda resmen benim kurtarıcım oldu. nasıl ki programlama dillerinde dil ayrımı yoktur ve her dilden kişi İngilizce kelimeler kullanılarak üretilmiş programlama anahtar kelimelerini kullanır; keşke excel de hiç bu karmaşıklığa hiç girmeden tüm excel formüllerinin isimlerini İngilizce yapsaymış

 • hasan
  24.06.2020

  ingilizce bilmek özellikle bilgisayar programlama konusunda kaçılamaz bir ihtiyaç gibi görünüyor. excel'de bile ingilizce formül isimlerini bilen birisi anladığı için dünyanın her yerinde çalışma imkanı bulabilir ama sadece Türkçe formül isimlerini bilen birisi gittiği yerde hem anlaşamaz hem de Türkçe ofis kullanmak zorunda kalır

 • emirkan
  10.12.2019

  fransızca ya da almanca excel kullanmaya başlamak gibi bir sorun yaşamazsın, insan tercih ettiği office dilini kullanabilir ama peki ya microsoft tarafında bunu geliştirenlere yazık değil mi? uzak doğu ya da afrika dilleri için de muhtemelen benzer excel formülleri isimlendirmeleri yapılmıştır. çince düşeyara nasıl olur mesela merak ettim :)

 • Bozaci
  08.12.2019

  internetteki en düzgün İngilizce Türkçe excel fonksiyon sözlüğü ve açıklamasını hazırlamışsınız elinize sağlık. Ben de bazı şeylerin ingilizce kalması taraftarım. mesela programlama dilleri de Türkler için Türkçe yazılabilir olsaydı herkes tarafından okunabilir ve anlaşılabilir olması özelliğini yitirmiş olacaktı

 • bora34
  29.07.2019

  CUBEMEMBERPROPERTY adında bir fonksiyon yazabilmek için ne süreçlerden geçtiği gözünü sevdiğimin excel'i :) excel ile yapılamayacak bir şey kaldı mı diye bazen merak ediyorum, form uygulamaları ve vba da var sonuçta arkasında. microsoft'un windows'tan bile iyi olan yazılımıdır benim gözümde

 • zaza
  11.07.2019

  oturup arada ingilizce dil öğrenme kartlarına bakıp da ingilizce birkaç kelime daha öğrenir miyim diye bakar gibi excel'de acaba işime yarayan ya da belirli problemlerin çözümünde süreci kolaylaştırabilecek ne gibi fonksiyonlar varmış diye bakıyorum. istatistiksel ve matematiksel fonksiyonlarda neredeyse her şey düşünülmüş okudukça şaşırdım, toplu yazı düzeltmeleri için de mükemmel formüller var

 • batu4545
  10.07.2019

  excel'i öğrenmenin doğru yerinin youtube'daki eğitim videoları olduğunu düşünüyordum ama fonksiyonlar konusunda yazılı bir şeyler okumak ve örnekleri görmek daha verimli oluyor, ayrıca videolarda süreyi uzatmak için insanlar kırk takla atmışlar, altı üstü bir fonksiyonun nasıl kullanıldığını ya da parametrelerini görmek için dakika video izlenmez ki

 • eylulnur
  10.07.2019

  her bir fonksiyonun birer basit uygulamaları da alt taraflarına eklenirse çok uzun bir yazı olur ama inanılmaz da bir referans kaynağı olur. belki aynı sayfada değilse bile bunu farklı sayfalarda yaparak bağlantılar ile hangi fonksiyonun hangi durumlarda nasıl kullanılabileceği ve hangi ihtiyaçlara nasıl çözüm sundukları incelenebilirse harika olur

 • droper
  22.06.2019

  Excel Türkçe kullanılmamalı diye düşünüyorum ben. Fonksiyon isimlerine de bakınca ingilizce formül adlarındaki düzeni aynen korumayı başarmış olsalar da düşeyara diye formül ismi mi olur? Benim naçizane tavsiyem excel öğrenmek isteyen herkesin direk olarak ingilizce formül adları üzerinden öğrenmeleridir

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.