26.12.2015

C# Veri Türleri Nelerdir?

C# byte Veri Türü

Byte bilgisayarda 8 bitlik bir bilgiyi saklamak için kullanılır. 8 bitlik bilgiye byte denilmektedir. Byte veri türü, 8 bit olduğu için bu tür verilerde ancak

O ve 255 arasındaki değerleri tutabiliriz. Byte veri türü, işaretsiz (unsigned) bir veri türüdür, yani sadece pozitif sayıları tutar. Eğer 8 bitlik bir hafızada işaretli sayıları da tutmak isteseydik bu seferki sınır değerler -128 ile 127 olacaktı, byte veri türüne 255'dcn büyük değerler vermek derleme zamanında hataya sebep olacaktır.

Aşağıdaki örnekteki bütün byte veri tanımlamaları geçerlidir.

using System;

public class byte_tipi {

public static void Main()

{

byte b = 0;

byte a = 10;

byte c = 255;

Console.WriteLine(b);

Console.WriteLine(a);

Console.WriteLine(c);

}

}

Ancak eğer aşağıdaki gibi bir ifade yazmış olsaydık derleme işlemi gerçekleşmeyecekti.

byte c = 256; // byte, {0.......255} değerlerini alabilir.

C# ​sbyte Veri Türü

sbytc türü de byte türü gibi 8 bitlik bir veri türüdür. Ancak sbyte negatif sayıları da içermektedir. Yani sbyte veri türü işaretli (signed) bir veri türüdür, sbytc veri türünde tutabileceğimiz değerler-128 ile 127 arasındadır.

sbyte türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.

sbyte a;

sbyte b = -3;

C# ​short Veri Türü

short liirü 16 bitlik (2 Byte) işaretli tamsayı veri türüdür, short türünde tutabileceğimiz değerler -32,768 ile 32,767 aralığında değişmektedir.

short türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.

short a;

C# ushort Veri Türü

ııshort türü short türü gibi 16 bitlik (2 Byte) ancak işaretsiz tamsayı veri türüdür. short türünde tutabileceğimiz değerler 0 ile 65,535 aralığında değişmektedir.

ushort türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.

ushort a;

C# ​int Veri Türü

Hn çok kullanacağımız veri türlerinden birisidir, int türü 32 bitlik işaretli tamsayı türüdür, int türden bir nesnede saklayabileceğimiz değerler-2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında değişmektedir, int türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır:

int a;

C# ​uint Veri Türü

32-bitlik(4 byte) işaretsiz tamsayı veri türüdür, uint türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı 0 ile 4,294,967,295 arasında olmaktadır. uint türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır:

uint a;

C# ​long Veri Türü

64-bitlik(8 byte) işaretli tamsayı veri türüdür, long türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında olmaktadır, long türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır:

C# ​ulong Veri Türü

64-bitlik(8 byte) işaretsiz tamsayı veri türüdür, ulong türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı 0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasında olmaktadır, ulong türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır:

ulong a;

C# ​float Veri Türü

32-bitlik (4 byte) gerçek sayı veri türüdür, float türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı yaklaşık olarak ±1.5 * 10 15 ile ±3.4 * 10 is arasında olmaktadır, float türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır:

float f = 3.12F;

ya da

float f = 3.12f;

Yukarıdaki gibi f ya da F son ekini koymadığımız takdirde derleme hatası alırız çünkü varsayılan olarak noktalı sayılar double olarak değerlendirilir. Bu yüzden f ya da F son eki olmayan sabitler double türüymüş gibi işlem görecektir. Aşağıdaki programda float veri türü ile ilgili bir örnek verilmiştir. Programı derleyip çalıştırdığınızda ekrana 3.12 yazacaktır.

using System;

public class float_tipi {

public static void Main()

{

float f = 3.12F;

Console.WriteLine(f);

}

C# ​double Veri Türü

64-bitlik (4 byte) gerçek sayı veri türüdür, double türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı yaklaşık olarak ±5.0 * 10 ,24 ile ±1.7 * 10""

arasında olmaktadır, double türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.

double d = 3.12;

ya da

double d = 3.12D;

Aşağıdaki programda double değişkenlerinin tanımlamalarına örnek verilmiştir.

using System;

public class double_tipi {

public static void Main()

{

double dl = 3.12;

double d2 = 3D;

double d3 = 4d;

Console.WriteLine(d1);

Console.WriteLine(d2);

Console.WriteLine(d3);

}

Bu program çalıştınlıp derlendiğinde ekrana sırasıyla 3.12, 3 ve 4 yazılacaktır,

C# ​decimal Veri Türü

128-bitlik(16 byte) gerçek sayı veri türüdür, decimal türünden nesnelerin saklandığı değişkenlerin değer aralığı yaklaşık olarak 1.0 _ 10-28 ile 7.9 _ 1028 arasında olmaktadır, decimal türünden bir değişken tanımlaması aşağıdaki gibi yapılır.

decimal d = 3.12m;

ya da

decimal d = 3.12M;

Yukarıdaki gibi m ya da M son ekini koymadığımız takdirde derleme hatası alırız çünkü varsayılan olarak noktalı sayılar double olarak değerlendirilir. Bu yüzden m ya da M son eki olmayan sabitler double türüymüş gibi işlem görecektir. Aşağıdaki programda decimal veri türü ile ilgili bir örnek verilmiştir. Programı derleyip çalıştırdığınızda ekrana 3.12 yazacaktır.

using System;

public class float_tipi {

public static void Main()

{

decimal f = 3.12M;

Console.WriteLine(f);

}

}

C# ​bool Veri Türü

true(doğru) ya da lalse (yanlış) değerleri saklamak için kullanılan veri türüdür. Bir bool türünden değişkene True ya da False değeri atanabileceği gibi karşılaştırma operatörlerinin oluşturduğu ifadeler de atanabilir. Karşılaştırma operatörlerini sonraki konularda detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Aşağıdaki programda farklı bool türden değişkenlerin tanımlanmasını görüyorsunuz.

using System;

public class bool_tipi {

public static void Main()

{

bool bl = false;

bool b2 = true;

int a = 50;

bool b3 = a<60;

Console.WriteLine(bl);

Console.WriteLine(b2);

Console.WriteLine(b3);

}

}

bool b3 - a<60 ; deyiminin bulunduğu satırda a<60 ifadesi mantıksal bir değer üretmektedir. Bu değer ya true ya da false değeridir. a=50 için 50 <60 olduğu için b3=true olacaktır. Programı derleyip çalıştırdıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsünü elde ederiz.

C# ​char Veri Türü

char veri türü 16 bit uzunluğunda evrensel bir karakter kod olan Unicode standartlarındaki karakterleri temsil etmek için kullanılır. Her bir karakterin bir Unicode değeri vardır. Örneğin, A karakteri U+0041'dir. Unicode karakter eşlemesi programların taşınabilirliğini artırmaktadır.

char türünden değişken tanımlamak için aşağıdakilerden biri kullanılabilir: char c = 'A';

Hu yöntemde atamak istediğimiz karakterin ilk değeri tek tırnaklar arasında yazılır.

char c = '\x0058';

Bu şekildeki kullanımda ise 16'lık sayı sistemindeki sayı tek tırnak içine alı-char c = (char)45;

Bir tamsayı, () tür dönüştürme operatörü ile char türüne dönüştürülerek char türden nesneye atanır. Burda Unicode numarası 45 olan karakter c de-

ğişkenine atanmaktadır. Tür dönüştürme ile ilgili detaylı bilgiyi Bölüm 3'de göreceğiz.

char c = '\u0058'; ile,

karakterin Unicode kodu belirtilerek char türden değişkeni ilk değer verilir.

char türünün kullanımı ile ilgili örneği inceleyelim;

using System;

public class char_tipi {

public static void Main()

{

char cl = 'A';

char c2 = (char)90;

char c3 = '\u0058' ;

Console.WriteLine(c1);

Console.WriteLine(c2);

Console.WriteLine(c3);

}

}

C# ​string Veri Türü

string veri türü Unicode karakterlerinden oluşan bir dizi gibi algılanmalıdır.

Aşağıda üç tane string değişkeni görmektesiniz. + operatörü ile iki string türünü birleştirip tek string türüne atayabiliriz.

string sl = "Hello" ;

string s2 = ".NET" ;

string s3 = sl + s2;

Bir dilin söz dizimi (syntax) açısından özel anlamlar ifade eden karakterleri kullanmak istiyorsak bunları \ (escape) ifadesiyle belirtmemiz gerekir. Mesela bir dizin bilgisini içeren bir string nesnesini aşağıdaki gibi tanımlarız.

string yol = "C:\\docs\\xxx\\" ;

Bu tür kullanıma "escape sequence" kullanımı denir.

Bu tür kullanımın yerine string içinde görünen ifadenin aynısını belirtmek için string ifadesinin önüne @ işareti konulur. Mesela;

string esc = @"C:\docs\xxx\";

Böyle bir kullanımda escape karakterleri kullanmadan özel karakterleri string türüne dahil ediyoruz.

string türü'nün CTS'deki karşılığı System.String'dir. Aşağıda string türü ile ile ilgili değişik tanımlamalar mevcuttur.

using System;

public class string_tipi {

public static void Main()

{

string si = "Merhaba ";

string s2 = ".NET";

string s3 = si + s2;

string s4 = "Escape karakterleri \', \\ ";

string s5 = 0"Escape karakterleri \";

Console.WriteLine(si);

Console.WriteLine(s2);

Console.WriteLine(s3);

Console.WriteLine(s4);

Console.WriteLine(s5);

}

}

Programı derleyip çalıştırdıktan sonra aşağıdaki ekran görüntüsü elde edilir.

C# ​object Veri Türü

object veri türü Ctf'ta bütün veri türlerinin gizli olarak türediği veri türüdür. 11er nesne bir object olduğu için bütün değerler ve nesneler object türünden bir değişkene atanabilir. Nesnelerin object türüne dönüştürülmesine boxing denilmektedir. Bu konuyu ileride detaylarıyla işleyeceğimiz için burada fazla değinmeyeceğim.

Aşağıda her türün object nesnesine nasıl atandığı örneklendirilmektedir,

using System;

public class stringtipi {

public static void Main()

{

object a;

a = 5;

Console.WriteLine(a.GetType());

a = 'A';

Console.WriteLine(a.GetType());

a = 12.5F;

Console.WriteLine(a.GetType());

a = true;

Console.WriteLine(a.GetType());

a = 3.14M;

Console.WriteLine(a.GetType());

C# Veri Türleri Nelerdir?
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 5461 kez okundu

26.12.2015 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

  • Bu makaleye henüz hiç yorum yazılmamış. İlk yorumu yazan siz olabilirsiniz.

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.