11.7.2013
4.43 / 7 oy

Kapsamlı Gelir Tablosu

Kapsamlı Gelir Tablosu, İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı tüm maliyet giderleri ve bunların sonucunda işletmenin dönem net kârını veya dönem net zararını kapsar.

Kapsamlı Gelir Tablosu, belli bir dönemde işletmeye ait faaliyetlerinin bir bütün olarak mali yönden başarı derecesini ölçen özet bir rapor olmaktadır. Bu nedenle, işletmenin belli bir andaki finansal durumunu özetleyen Bilanço ile aynı önemi taşımaktadır.

Kapsamlı Gelir Tablosu, ortaklar ve diğer kişilerin ilgi duyduğu kar kalemine ilişkin bilgileri, Bilançoya göre daha ayrıntılı biçimde veren bir rapordur. İki Bilanço tarihi arasında kar kaleminde oluşan hareketlerin kavranmasına ve analizine olanak vermesi açısından da önem taşımaktadır. Böylece Kapsamlı Gelir Tablosundan işletmenin gelir yaratma gücü incelenebilmekte ve faaliyet kontrolü yapılabilmektedir.

KAPSAMLI GELİR TABLOSUNUN TEKNİK YAPISI

Hesap Tipi Kapsamlı Gelir Tabloları

Bu şekilde düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablolarında gelirler ve giderler olmak üzere iki ayrı tablo mevcuttur. Sağ tarafta gelirler ve sol tarafta giderler yer alır. Her iki tablonun karşılaştırılması sonucu ortaya çıkan fark gelirlerin fazlalığı şeklinde ise kâr; giderlerin fazlalığı şeklinde ise zarardır. Düzenlenmesi son derece kolay olmakla birlikte gelir ve karlar ile gider ve maliyetlerin açık olarak görülmesi ve mali analiz teknikleri açısından uygun olduğunu söylemek oldukça zordur.

Serbest Kapsamlı Gelir Tabloları

Herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın faaliyet sonuçlarını doğru göstermek kaydıyla istenilen usul ve tarzda hazırlanabilen Kapsamlı Gelir Tablolarıdır.

Rapor Tipi Kapsamlı Gelir Tabloları

Rapor tipi Kapsamlı Gelir Tablosunda, gelir ve giderlerin ayrı ayrı tablolarda toplanarak küresel bir mukayese yapılması şeklinde bir uygulama mevcut değildir. Her bir gelir ve kar ayrı ayrı o gelir ve kârın doğmasıyla ilgili gider ve maliyetlerle karşılaştırılır ve dönem net kârı veya zararı bulunur.

Tip Kapsamlı Gelir Tabloları

Genel olarak rapor tipinde olan bu tablolarda standart bir Kapsamlı Gelir Tablosu yapısına uyulması zorunludur. Bu yönüyle, Tek Düzen Muhasebe Sistemi ile düzenleme zorunluluğu getirilen Kapsamlı Gelir Tablolarının, Tip Kapsamlı Gelir Tabloları olduğu söylenebilir.

Karşılaştırmalı Kapsamlı Gelir Tabloları

Bir işletmenin farklı dönemlerini birbiriyle mukayese edebilmek amacıyla en az bir ya da iki dönem öncesi bilgileri de içeren Kapsamlı Gelir Tablolarıdır. Bu tablolarda, içinde bulunulan döneme ilişkin rakamların hemen yanında önceki dönem rakamları da yer alır.

Mali Kapsamlı Gelir Tabloları

Birçok noktada vergi kanunları ile gelir ve giderlerin sınırları çizilmiştir. Bu sınırların dışında kalan gider ve maliyet unsurları vergi kanunları açısından kârın tespitinde dikkate alınmaz. Gerçekte bunlar işletme için bir gider niteliğinde olabilir. Örneğin kanunen kabul edilmeyen giderler işletme için bir gider niteliği taşırken vergi kanunları açısından bu giderlerin kârın tespitinde dikkate alınması mümkün değildir.

KAPSAMLI GELİR TABLOSU İLKELERİ VE AMACI VE ÖNEMİ

Kapsamlı Gelir Tablosu ilkelerinin amacı; satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin, giderlerin, kâr ve zararlara ait hesapların ve belli dönemlere ait işletme faaliyet sonuçlarının sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak gösterilmesini sağlamaktır

Gerçekleşmemiş Satışlar, Gelir ve Karlar

Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve kârlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya dönemlerin gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için dönem veya dönemlerin başında ve sonunda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

Gelir ve Giderlerin Karşılaştırılması

Burada belirlenen iki temel ilke mevcuttur. Bunlardan birincisi muhasebenin temel kavramlarında olan dönemsellik kavramı gereğince bir dönemin hâsılat ve gelirleri yine o dönemin gider ve maliyetleriyle karşılaştırılmalıdır. Diğer ilke ise her bir satış ya da gelir, o satış yahut geliri elde etmek için katlanılan maliyet yahut giderlerle mukayese edilecektir.

Amortisman ve Tükenme Payları

Vergi Usul Kanunu gereğince amortisman ve tükenme paylarının ayrılması ihtiyari ve seçimliktir. Dileyen mükellef dilediği yılda dilediği amortismana tabi varlıklar için amortisman ayırmayabilir. Ancak amortisman seçimlik bir haktır bu nedenle zamanında ayrılmayan amortismanların sonradan ikmali mümkün değildir.

Maliyet ve Gider Dağıtımı

Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya birden fazla faaliyeti ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip dağıtılmalıdır.

Arızi Kar ve Zararlar

Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.

Önceki Dönem Kar ve Zararları

Bütün kar ve zararlardan önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin kapsamlı gelir tablosunda gösterilmelidir. Önceki dönem ya da dönemlere ait olan ancak unutulma, hata ya da benzeri nedenlerle önceki dönem mali tablolarına yansıtılmayan ve bu dönemde ortaya çıkan kâr ve zararlar önemli bir büyüklükte olmadığı müddetçe dönem gelir ve giderleri arasında yer alır ve dönem Kapsamlı Gelir Tablosuna aktarılır.

Karşılıklar

Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.Muhasebenin Temel Kavramları arasında yer alan İhtiyatlılık Kavramında, muhasebe olaylarında temkinli davranılması ve işletmenin karşılaşacağı risklerin göz önüne alınması gereğini ve işletmenin muhtemel gider ve zararları için karşılık ayrılabileceğini ifade eder. Ayrıca gizli yedeklerin ayrılması ve gereğinden fazla karşılık ayrılması da yasaklanmıştır

Değerleme ve Maliyet Yöntemlerinde Değişiklik

Uygulanacak değerleme yöntemleri ve maliyet yöntemleri dönem karını doğrudan etkileyebilecek niteliktedir. Örneğin fiyatların yükselme meyli içinde bulunduğu bir ekonomide LIFO yönteminin kullanılması durumunda stok maliyetleri olması gerekenden daha düşük tespit edilirken satış maliyetleri de daha yüksek olarak değerlenecektir. Bu durum dönem karının olduğundan daha düşük çıkması gibi bir neticeyi de beraberinde getirecektir. Diğer taraftan FIFO yönteminin kullanılması durumunda ise tam tersi bir durum söz konusu olacağından dönem karı olduğundan daha yüksek görünecektir.

Şarta Bağlı Gelir ve Giderler

Bilanço tarihinde yer alan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar tahakkuk ettirilerek kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz; dipnotlarda açıklama yapılır.

Kapsamlı Gelir Tablosunu beş bölüme ayırabiliriz;

Brüt Satış Kârı Bölümü

Faaliyet Kârı Bölümü

Olağan Kâr Bölümü

Dönem Kârı Bölümü

 Dönem Net Kârı Bölümü

1.Brüt Satış Kârı Bölümü

A.Brüt Satışlar

Yurt içi Satışlar

Yurtiçindeki gerçek ve tüzel kişilere satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerlerdir.

Yurt dışı Satışlar

Yurtdışında satılan mal ve hizmetler karşılığında alınan ya da alınacak olan toplam değerlerdir. 

Diğer Gelirler

mali yardımlar, fiyat istikrar destekleme primi ve bunun gibi diğer gelir kalemlerini kapsar.

B.Satış İndirimleri

Satıştan İadeler

Tüketicilerin hoşnut olmayıp geri verdikleri mal tutarlarıdır. İadelerin büyük ölçüde olması, üretilen malda üretim hatası olduğunu ve satış servislerinin tüketicilerin siparişlerini gerekli şekilde karşılayamadıklarını göstermektedir.

Satış Iskontoları

Satışla ilgili faturanın düzenlenip satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her türlü kasa ve miktar iskontolarını kapsar.

Diğer İndirimler

satılan malların hatalı ve noksan olması ya da taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar (KDV hariç ) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.

C. Net Satışlar

Net satışlar; Brüt Satışlardan, Satıştan İadeler, Satış İskontoları, Diğer Satıştan İndirimleri gibi satış indirim unsurları indirildikten sonra kalan tutardır.

D.Satışların Maliyeti

Satılan Mamullerin Maliyeti

Direkt ilk madde ve malzeme giderleri, Direkt işçilik giderleri ve genel üretim giderlerini kapsamaktadır. Dönem Başı Mamul Stoklarına Dönem İçi üretim maliyeti eklenir ve dönem sonu mamul stokları çıkarılarak hesaplanır.

Satılan Ticari Malların Maliyeti

Bir faaliyet döneminde satılan mallar için yapılan giderleri göstermektedir. Dönem başı ticari mal stokuna, o faaliyet dönemi içerisinde satın alınan ticari mal maliyeti eklenmekte ve bulunan satılabilir mal toplamından dönem sonu ticari mal stok maliyeti çıkarılmaktadır.

Satılan Hizmet Maliyeti

Satılan hizmetin yerine getirilmesi için yapılan giderlerden oluşur. Hizmet stoklanamadığı için, hizmet maliyetinin hesaplanmasında yarı mamul veya mamul stok hesaplarındaki değişimin bilinmesi gibi bir ihtiyaç söz konusu değildir.

Diğer Satışların Maliyeti

İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili diğer satış gelirlerinin elde edilmesi için yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.

Brüt Satış Karı veya Zararı

Net satışlardan satışların maliyetinin çıkarılması suretiyle brüt satış karı veya zararı bulunmaktadır. Brüt satış karı, işletmenin faaliyet giderlerini ve diğer giderlerini karşılayarak, işletme sahibine cazip bir kâr bırakabilmelidir. Bu nedenle, işletmeciler brüt kârın ne olduğunu her zaman bilmek istemektedirler.

2.Faaliyet Kârı Bölümü

E.Faaliyet Giderleri

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Üretim maliyetlerinin düşürülmesi, satışların artırılması ve yeni üretim biçim ve teknolojilerin işletmede uygulanması amacıyla yapılan giderlerden aktifleştirilmeyen araştırma ve geliştirme giderleri ile aktifleştirilmiş olanlardan bu döneme isabet eden itfa payları bu hesapta yer alır.

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri

Mal ve hizmetlerin pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman ve tükenme paylarından oluşur.

Genel Yönetim Giderleri

İşletmenin genel yönetim fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan ve üretimle ya da satılan mal maliyeti ile doğrudan ilişkisi kurulamayan endirekt malzeme, endirekt işçilik, personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli giderler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderlerinden oluşur.

Faaliyet Karı veya Zararı

Brüt satış kârından araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış dağıtım giderleri ve genel yönetim giderlerinden oluşan faaliyet giderlerinin indirilmesi suretiyle faaliyet kârı/zararı hesaplanmış olur. İşletme yöneticilerinin esas faaliyetlerle ilgili olarak başarı derecesini gösteren önemli bir göstergedir.

3.Olağan Kâr Bölümü

F.Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar

İştiraklerden Temettü Gelirleri

Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

Faiz Gelirleri

Konusu Kalmayan Karşılıklar

Menkul Kıymet Satış Karları

Kambiyo Karları

G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar

Komisyon Giderleri

Reeskont Faiz Gelirleri

Diğer Olağan Gelir ve Karlar

Karşılık Giderleri

Menkul Kıymet Satış Zararları

Kambiyo Zararları

Reeskont Faiz Giderleri

Borsa Değer Azalış Zararları

Diğer Olağan Gider ve Zararlar

H.Finansman Giderleri

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri

Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri

Olağan Kar veya Zarar

İşletmenin esas faaliyetleri sonucunda elde ettiği ‘Faaliyet Kârı (Zararı)’ kalemine; ‘Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar’ ilave edilip, ‘Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar’ ve ‘Finansman Giderleri’ çıkarılırsa ‘Olağan Kâr (Zarar)’ kalemi hesaplanmış olur. Bu kalem işletmenin süreklilik gösteren faaliyetleri sonucunda elde ettiği kâr ve zararı gösterdiğinde, işletme kârlılığının değerlendirilmesinde geleceğin tahminlerinin yapılmasında önemli bir göstergedir.

4.Dönem Kâr Bölümü

I.Olağandışı Gelir ve Kârlar

Önceki Dönem Gelir ve Kârları

Cari dönemden önceki dönemlere ait olan ve bu dönemlerin finansal tablolarına hata ya da unutulma nedenleriyle yansıtılamayan tutarları kapsar.

Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar

Sayılan hesap kalemleri dışında kalan ve arızi bir karakter taşıyan gelir ve kâr unsurlarını kapsar. Hasar Fazlası Tazminat Gelirleri.İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlar .Diğer Ceza ve Tazminatlar

J.Olağandışı Gider ve Zararlar

Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları

İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem veya olaylardan kaynaklanan gider ve zararlar ve cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin Finansal Mali Tablolarına hata ya da unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan gider ve zararlar bu grupta gösterilir.

Önceki Dönem Gider ve Zararları

Cari dönemden önceki döneme ait olan ve bu dönemlerin tablolarına hata ya da unutulma nedeni ile yansıtılmayan veya sonradan ortaya çıkan tutarları kapsar.

Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar

Tanımlanan sebepler dışında kalan Olağandışı Gider ve Zararları içerir.Tazminatla Karşılanamayan Zararlar.İrat Kaydedilen Depozito ve Teminatlarımız.Ödenen Ceza veya Tazminatlar.Deprem veya Diğer Doğal Faaliyetlerden Doğan Zararlar.Varlıkların Kamulaştırılmasından Doğan Zararlar

Dönem Kârı veya Zararı

Olağan Kâr veya Zarara; Olağandışı Gelir ve Kârların ilavesi ve Olağandışı Gider ve Zararların çıkarılması suretiyle bulunan sonuç, Vergiden Önceki Dönem Kârı veya Zararını gösterir.

5.Dönem Net Kârı Bölümü

K. Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı

Vergi Kanunlarına göre kârdan ödenmesi gereken Kurumlar Vergisi, Fonlar ve Diğer Yasal Yükümlülükler için ayrılan karşılık tutarlarını içerir.

Dönem Net Kârı veya Zararı

Dönem kârından Ödenecek Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler için karşılık ayrıldıktan sonra kalan tutar işletmenin o hesap döneminde sağladığı Dönem Net Kârı veya Zararını göstermektedir

KAPSAMLI GELİR TABLOSU DÜZENLENMESİNDE UFRS İLE TDHP ARASINDAKİ FARKLAR

UFRS/ TMS Düzenlemesinde Gelir ve Gider Kavramları

TMSK’nın Finansal Tabloların Hazırlama ve sunulmasına ilişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında Tebliği’nde “Gelir muhasebe döneminde ekonomik yararlarda, işletme bünyesine varlık girişi veya diğer şekillerdeki varlık çoğalmaları sonucundaki artışı veya özkaynaklarda hissedarların yatırdıkları fonlar dışındaki kalemlerde artış getiren borçlardaki azalmayı ifade eder.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Aynı tebliğde giderler de “Muhasebe döneminde ekonomik yararlarda varlık çıkışı veya diğer şekillerdeki varlık eksilmeleri sonucundaki azalışları veya özkaynaklarda hissedarlara yapılan ödemeler sonucunda ortaya çıkan azalmaların dışında, özkaynaklarda azalma sonucunu doğuran borçlarda meydana gelen artışları ifade eder.” UFRS’de gelir ve gider kavramları çok daha kapsamlıdır.

Muhasebe standardına göre hâsılat kavramı Satış Hâsılatı’ndan daha geniş kapsamlıdır. Bununla beraber muhasebe standardında da duran varlıkların bilanço dışı bırakılması halinde doğan kazanç veya kayıp, Satış Hâsılatı veya Satış Gelirleri içinde yer almamalıdır. Bu bağlamda muhasebe standardına göre bir maddi duran varlık bilanço dışı bırakıldığında doğan kazanç veya kayıp Kapsamlı Gelir Tablosu ile ilişkilendirilir. Ancak kazanç hâsılat olarak sınıflandırılamaz.

UFRS ’de Olağan-Olağandışı Ayrımının Olmaması

TDHP’ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda olağan-olağandışı ayrımı yapılmış, Olağandışı Gelir ve Giderler ayrı bir bölüm olarak Kapsamlı Gelir Tablosunda yer almıştır. UFRS çerçevesinde düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda ise olağan-olağandışı ayrımı yoktur. Diğer Faaliyet Gelirleri ve Diğer Faaliyet Giderleri bölümleri vardır. Diğer Faaliyet Gelirleri, TDHP’ ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda yer alan Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir Kârlar ile birlikte olağandışı olarak nitelendirilen (maddi duran, mali duran varlık satış kârı, sigorta tazminat fazlaları, tazminatlar gibi) gelir ve kârları da içermektedir. Buna koşut olarak UFRS’de Diğer Faaliyet Giderleri, TDHP düzenlemesindeki Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlarla birlikte Olağandışı Gider ve zararları da kapsamaktadır.

Satışların Maliyetinin Kapsamı

UFRS’ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablolarında Stok Değer Düşüklüğü Satışların Maliyetine eklenmektedir. Buna karşı TDHP’na göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda, Stok Değer Düşüklüğü, Karşılık Giderleri kapsamında Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar bölümünde gösterilirken, ürün kalitesine ve kullanım süresine ilişkin verilen garantilerin giderleri de satış giderlerine dâhil edilmektedir. Ancak muhasebenin önemlilik kavramına göre, önemli olmayan ağırlığı olmayan kalemlerin farklı gruplar altında sınıflandırılmasının, değerlendirmeyi etkilemeyeceği savunulabilir.

Şüpheli Alacaklar Karşılığı

TDHP düzenlemesinde aktifle ilgili olarak ayrılan karşılık giderleri, bu kapsamda şüpheli ticari alacaklar karşılığı da Kapsamlı Gelir Tablosunun Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar bölümünde karşılık giderleri arasında yer alır. UFRS’ye göre yapılan sınıflandırmada ise Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı, Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderlerine dâhil edilmektedir.

Ana Ortaklık Dışı Kâr/ Zarar- Azınlık Payları

İşletmelerin bireysel olarak düzenledikleri Kapsamlı Gelir Tablosunda net dönem kârının ana ortaklık payı, azınlık payları olarak bölüşümü yer almamakta; bölüşüm konsolide Kapsamlı Gelir Tablosunda gösterilmektedir.Azınlık payı, konsolide bilançolarda bağlı ortaklığın net varlıklarının ana ortaklık tarafından doğru ve dolaylı olarak sahip olunmayan bölümünü ifade etmektedir.

Finansal Giderlerin Kapsamı

TDHP’ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda Finansman Giderleri, işletmenin borçları ile ilgili olarak kullanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları, kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsamakta ve kısa ve uzun vadeli borçlanma giderleri olarak bölümlendirilmektedir. UFRS/ TFRS’ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda finansal giderler daha geniş kapsamlı olup, vadeli alımlardan kaynaklanan vade farkı giderleri ile finansal riskten korunmak için yapılan işlemlerden (hedging- vadeli döviz alım- satım işlemleri- forward- swap, opsiyon, mali gelecek- futures ) kaynaklanan gider ve zararları da kapsamaktadır.

Finansal Gelirlerin Tabloda Gösterilmesi

TDHP’ye göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda “Finansal Gelirler” ayrı bir bölüm olarak yer almamakta; faiz gelirleri, temettü gelirleri, kur farkı gelirleri, kambiyo kârları vade farkı gelirleri reeskont faiz gelirleri ve benzeri gelirler ‘Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar’ alt bölümü içinde yer almaktadır.SPK-UFRS/TFRS göre düzenlenen Kapsamlı Gelir Tablosunda Finansal Gelirler ayrı alt bölüm olarak daha geniş kapsamlı olarak yer almaktadır. Gerçekten finansal gelirler, yalnız faiz gelirini, temettü gelirini, vade farklarını, kur farkı gelirini değil finansal riskten kaçınmak, riskten korunmak için yapılan işlemler nedeniyle ( swap, opsiyon, vadeli döviz alım- satımı- forward- mali gelecek sözleşmeleri gibi) sağlanan kârları da içermektedir.

Ertelenmiş Vergi Varlığı, Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

Vergi yasaları düzenlemeleri ile UMS/TMS-SPK düzenleme ve değerleme ölçüleri arasındaki farklar, cari dönem mali kârı ile ticari kâr arasında fark yaratmakta, işletme aleyhine farklar işletme için gelecek dönemlerde vergiden indirim olanağı sağladığı halde, cari dönemde işletme lehine yaratılan farklar da gelecekte işletmenin vergi yükünü artırmaktadır. Bu nedenle de UFRS’ye göre düzenlenen bilançolarda Ertelenmiş Vergi Varlığı ve Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü kalemleri yer almaktadır. Bu farklılık, UFRS’ye göre açıklanan net dönem kârını etkilemekte, ertelenen vergi yükümlülüğü, ertelenmiş vergi gideri olarak net dönem kârından indirilirken; gelecekte vergi mahsup hakkı doğuracak farklar, ertelenmiş vergi geliri olarak net dönem kârına eklenmektedir

Kapsamlı Gelir Tablosu
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 11090 kez okundu

11.7.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • handequrten
  handequrten
  18.3.2017

  Serbest kapsamli gelir tablosu turk insani icin fazla serbest kaliyor. Sonra yapilan islemler anlasilmaz.

 • savage_
  savage_
  16.3.2016

  Tüm gelir ve giderlerin izlendiği tablodur.

 • watersea
  watersea
  29.12.2015

  gelir tablolarımız pek kapsamlı olamaz bence, olsa olsa giderlerimiz kapsamlı olabilir, yaşasın bedava alışveriş yapıyormuş hissi yaratan kredi kartlarımız

 • panpiş
  panpiş
  17.10.2014

  hocam bu muhasebe konularının bir sonu var mıdır? dallandıkça dallanıyor fenalık geldi

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz