27.07.2013
4.54 / 48 oy

Faaliyet Ve Likidite Oranları

1. Oran Analizi

Finans yöneticileri, firmanın likidite durumu, sermaye yapısı, varlıkların kullanılmasında etkinlik, karlılık gibi firmanın her yönüyle ilgili olduklarından, analizde değişik soruları yanıtlayacak çeşitli oranlar kullanmaktadırlar. Analizde kullanılan oranlar, farklı şekilde ayrıma tabi tutulmaktadır. Bu bağlamda bir firmanın genel durumunun analizi aşağıda sıralanan başlıklar altında gerçekleştirilmektedir:

- Firmanın Likidite Durumunun Analizi,

- Firmanın Finansal Yapısının Analizi,

- Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler,

- Firmanın Karlılık Yapısının Analizi,

- Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılayabilme Gücünün Analizi,

- Firmanın Büyümesi ile İlgili Analizler.

1.1. Firmaların Likidite Yapısının Analizi

1.1.1. Cari Oran Nedir?

Faaliyette bulunulan sektör; üretim süreci uzun olan faaliyet kollarında yüksek stok miktarları nedeniyle cari oran yüksek seyrederken; hizmet kuruluşlarında düşük bulunmaktadır.

Alış ve satış koşulları; bir işletme, mali bünyesine olumlu katkı yapacak şekilde, peşin satış ve vadeli mal temini yapıyorsa bu durum cari oranı olumsuz etkileyebilir. Analizlerde bu durum dikkate alınmalıdır.

Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Bileşimi; kısa vadeli borç kompozisyonunun banka kredileri, ortak/iştirak fonları veya alınan avanslardan oluşması yorumlarda dikkate alınır.  

Bir firmanın kısa vadeli borçlarını karşılayabilme gücünü ortaya koymakta olup, dönen varlıkların kısa vadeli borçlara oranlanmasıyla ölçülmektedir. Gelişmiş ülkelerde bu oranın  2 olması yeterli görülürken; gelişmekte olan ülkelerde bu oranın 1,5 olması makul görülebilmektedir. Ancak bu olgunun tamamen doğru olduğunu söylemek olanaklı değildir. Zira sektörel bazda analizlerde sektör ortalamalarına bakmak gerekmektedir. Çünkü bazı sektörlerde cari oranın 2 olması yeterli görülmezken; bazı sektörlerde cari oranın 2 olması çok çok iyi bir durum olarak değerlendirilmektedir.

1.1.2. Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar Nelerdir?

Dönen varlıkların yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü ortaya koymaktadır. Sektörel analizler yapılırken Dönen Varlıklar/Toplam Yabancı Kaynaklar rasyosunun ortalaması dikkate alınmaktadır. Bu rasyo ne kadar yüksek olursa firmanın dönen varlıklarının toplam yabancı kaynakları karşılayabilme gücü o düzeyde artığını göstermektedir. 

1.1.3. Likidite oranı (Acid Test Oranı) Nedir?

Likiditesi yüksek olan dönen varlıkların kısa süreli yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Likidite Oranı hesaplanırken, Dönen Varlıklardan stoklar, diğer dönen varlıklar, gelir tahakkukları, gelecek aylara ait peşin ödenmiş giderler kalemlerin çıkarılması sonucunda oluşturulan likit değerlerin, kısa süreli yabancı kaynaklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Bir diğer ifadeyle Likidite Oranı; Hazır Değerler, Menkul Kıymetler, K.V. Alacaklar toplamının Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Genel kabul görmüş kurallara göre Likidite Oranının 1 olması yeterli görülmektedir. Ancak bu olgunun tamamen doğru olduğunu söylemek olanaklı değildir. Zira sektörel bazda analizlerde sektör ortalamalarına bakmak gerekmektedir. Çünkü bazı sektörlerde likidite oranının 1 olması yeterli görülmezken; bazı sektörlerde likidite oranının 1 olması çok çok iyi bir durum olarak değerlendirilmektedir.

1.1.4. Nakit Oranı Nedir?

Para ve benzeri değerlerin kısa süreli yabancı kaynakları karşılayabilme gücünü gösteren rasyodur. Dolayısıyla Nakit Oranı; Hazır Değerler ve Menkul Kıymetler toplamının Kısa Süreli Yabancı Kaynaklara Oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Nakit Oranı ne kadar yüksek olursa para ve benzeri değerlerin Kısa Süreli Yabancı Kaynakları karşılayabilme gücü o düzeyde artış gösterecektir.

1.2. Firmanın Finansal Yapısının Analizi

1.2.1. Yabancı Kaynak / Toplam Aktif

 Kaldıraç oranı olarak da ifade edilen bu rasyo, varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla karşılandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu bu oranın yüksek olması, firmanın spekülatif tarzda finanse edildiğini, kredi verenler açısından firmanın emniyet marjının dar olduğu, firmanın yüksek faiz yükü altına girdiğini, dolayısıyla faiz ve anapara geri ödeme yükümlülüğü esnasında firmanın sıkıntıya düşebileceğini ortaya koymaktadır. Bu oranda dengenin çok iyi sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu oranın çok yüksek olması firmanın sabit yükümlülüklerini karşılayamaması anlamına gelirken; bu oranın çok düşük olması da firmanın vergi tasarrufundan yararlanma fırsatını kaçırdığını ortaya koymaktadır.

1.2.2. Öz Sermaye / Toplam Aktif Nedir?

Bu oran da firmanın varlıklarının ne kadarının öz kaynaklarla karşılandığını göstermektedir. Bu oranda da dengenin çok iyi sağlanması çok büyük önem arz etmektedir. Bu oranın çok yüksek olması firmanın vergi tasarrufundan yararlanma fırsatını kaçırdığını; buna karşılık bu oranın çok düşük olmasının da firmanın sabit yükümlülüklerini karşılayamaması anlamına gelmektedir.

 1.2.3. Yabancı Kaynak / Öz Sermaye Nedir?

 Bu rasyo, firmanın borçlanma yoluyla sağladığı yabancı kaynak ile firmanın sahip veya sahiplerinin katmış olduğu sermaye arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır.

1.2.4. Kısa Süreli Yabancı Kaynak / Toplam Aktif Nedir?

Bu rasyo ise; bir firmanın varlıklarının ne kadarını kısa süreli yabancı kaynakla finanse ettiklerini göstermektedir. Gelişmiş ülkelerde bu rasyonun, toplam varlık değerlerinin 1/3’ ünü aşmaması gerektiğini öne sürmektedirler.

1.2.5. Kısa Süreli Yabancı Kaynak / Toplam Yabancı Kaynak Nedir?

Bu rasyo, toplam yabancı kaynaklar içerisinde, kısa süreli yabancı kaynakların ağırlığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde uzun süreli yabancı kaynak temin etmedeki güçlükler ve toplam aktifler içerisinde dönen varlıkların büyük ağırlığa sahip olması gibi faktörlere dayalı olarak Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar / Toplam Yabancı Kaynaklar rasyosunun % 75-% 80 düzeyinde oluşmasına neden olmuştur. Bu rasyo bazı sektörlerde %90’ lara kadar ulaşmaktadır.

1.2.6. Uzun Vadeli Yabancı Kaynak / Toplam Aktifler Nedir?

 Bu oran ise, toplam varlık değerlerinin ne kadarının uzun süreli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini ortaya koymaktadır.

1.2.7. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar / Sürekli Sermaye Nedir?

 Sürekli sermaye, uzun vadeli yabancı kaynaklarla öz kaynakların toplamından oluşmaktadır. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar / Sürekli Sermaye Rasyosunun, sınai işletmelerinde 1/3’ ün altında; hizmet işletmelerinde ise ½’ nin altında olması beklenmektedir.

K.V. Banka Kredisi / K.V. Yabancı Kaynak

 Bu rasyo ise, K.V. Banka Kredilerinin K.V. Yabancı Kaynaklar içerisindeki ağırlığını göstermektedir. 

Banka Kredileri / Toplam Yabancı Kaynaklar

 Bu oran, Toplam Yabancı kaynakların ne kadarının bankalardan veya bankadan kredi almak suretiyle karşılandığını ortaya koymaktadır.

Banka Kredisi / Toplam Aktifler

 Bu rasyo ise, toplam aktifler içerisinde Banka Kredilerinin ağırlığını ortaya koymaktadır.

Banka Kredisi / Öz Sermaye

 Bu oran da, banka kredilerinin öz sermaye karşısındaki nispetini ortaya koymaktadır.

MDV / Öz Sermaye

 Bu rasyo, maddi duran varlıkların ne kadarının öz sermaye ile finanse edildiğini ortaya koymaktadır.Bu oranın 1’ den küçük olması MDV’ nin tamamının  öz sermaye ile finanse edildiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda sınai işletmelerinde MDV’ nin tamamını öz sermaye ile finanse edilmesi beklenmektedir. Ancak yoğun teknoloji gerektiren yatırımlarda bu rasyonun 1’ den büyük olması makul karşılanmakta ve MDV finansmanında öz sermaye yanında yabancı kaynak kullanıldığını ortaya koymaktadır.

1.3. Firmanın İktisadi Varlıklarını Kullanımı ile İlgili Analizler

1.3.1. Alacak Devir Hızı Nedir?

 Bu rasyo, bir firmanın alacaklarını tahsil edebilme yeterliliğini ortaya koymaktadır. ADH, bir hesap dönemindeki kredili satışlar tutarının, yıl sonundaki ticari alacaklar toplamına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Ancak bankalar bu rasyoyu, ticari alacakları net satışlara oranlayarak hesaplanmaktadır. Bu rasyo ne kadar yüksek ise, firma o düzeyde alacaklarını etkin bir biçimde tahsil ediyor demektir.

1.3.2. Alacakların Ortalama Tahsil Süresi Nedir?

Bir firmanın, alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini ortaya koyan bir rasyodur. Bu oran, Yıldaki gün sayısının, Alacak Devir Hızına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. AOTS, bir firmada ne kadar düşük olursa, firma alacak yönetiminde o kadar etkili ve başarılı olarak değerlendirilir.

1.3.3. Stok Devir Hızı Nedir?

 Bir firmanın stoklarını ne kadar etkili kullandığını ortaya koyan önemli bir rasyodur. SDH, satışların maliyetinin, ortalama stok tutarına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Bu rasyo ne kadar yüksek çıkarsa, işletmenin stoklarını o düzeyde etkili kullandığı ortaya çıkmaktadır.

1.3.4. Stokların Ortalama Tüketim Süresi Nedir?

 Bu oran da, bir firmadaki stokların ne kadar sürede tüketildiğini ortaya koymaktadır. SOTS ise, yıldaki gün sayısının Stok Devir Hızına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. SOTS, bir firmada ne kadar düşük olursa, firmanın stok yönetiminde o düzeyde başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

1.3.5. Etkinlik Oranı Nedir?

 Bu rasyo, bir stokun firmaya girdiği andan paraya çevrildiği ana kadar geçen süreyi ölçmektedir. Dolayısıyla Etkinlik Oranı, Alacakların Ortalama Tahsil Süresi ile Stokların Ortalama Tüketim Süreleri toplamından oluşmaktadır. Etkinlik oranı bir firmada ne kadar düşük ise, firma alacak ve stok yönetiminde o düzeyde başarılı olarak değerlendirilmektedir.

1.3.6. Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı Nedir?

 Net Çalışma Sermayesi, Dönen Varlıklardan Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların çıkarılması suretiyle hesaplanmaktadır. NÇS DH, Net Satışların NÇS’ ye oranlanmasıyla hesaplanmaktadır. Bu rasyo ise, firmanın NÇS’ nin ne kadar etkili kullandığını ortaya koymaktadır.

1.3.7. Dönen Varlık Devir Hızı Nedir?

 Bir işletmenin dönen varlıklarını ne kadar etkili kullandığını ölçen bir rasyodur. Dönen Varlık DH, Net Satışların Dönen Varlıklara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

1.3.8. MDV Devir Hızı Nedir?

 Bir firmanın duran varlıklarını ne kadar etkili kullandığını ölçen bir oran olup, Net Satış tutarının MDV tutarına oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

1.3.9. Aktif Devir Hızı Nedir?

 Bir işletmenin varlıklarını ne kadar etkin kullandığını ortaya koyan bir rasyodur. Aktif Devir Hızı, Net Satışların Toplam Aktiflere oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

Ticari Borç Devir Hızı Nedir?

 Bir işletmenin Ticari Borçlarını ödeyebilme gücünü ortaya koymaktadır. Satılan Malın Maliyetinin Ortalama Ticari Borçlara oranlanmasıyla hesaplanmaktadır.

1.4. Firmanın Karlılık Yapısının Analizi

Net Kar/Net Satışlar

  Bir firmanın satışları üzerinden hangi oranda kar sağladığını ortaya koyan bir rasyodur.

Finansman Giderleri/ Net Satışlar

  Bir firmada finansman giderlerinin, satışlar içerisindeki ağırlığını ortaya koyan bir rasyodur.

Satışların Maliyeti / Net Satışlar

 Bir firmanın % kaç maliyetle üretim yaptığını ortaya koyan önemli bir rasyodur.

Brüt Satış Karı / Net Satışlar

 Net Satışlarla satış maliyeti arasındaki olumlu fark brüt satış karını ortaya koymaktadır. Bu rasyo, işletmenin faaliyet giderleri ile diğer giderlerini karşılayabilecek kadar kar elde edip etmediğini ortaya koymaktadır.

FVÖK / Toplam Aktif

 Bu rasyo, bir firmanın kaynaklarını ne kadar karlı kullandığını ortaya koymaktadır.

Net Kar / Toplam Aktif

 Bu oran ise, bir firmanın yapmış olduğu yatırımın karlılığını, başka bir deyişle varlıklarını ne ölçüde verimli kullandığını göstermektedir.

Net Kar  / Öz Sermaye

 Firmanın sahip ve sahipleri tarafından konulan sermayenin karlılığının ölçülmesinde kullanılan önemli rasyolardan birisidir.

1.5. Firmanın Sabit Yükümlülüklerini Karşılayabilme Gücünün Analizi

FVÖK / Finansman Giderleri

Bir firmanın faiz yükümlülüklerini karşılayabilme gücünü ortaya koymaktadır. Bu rasyonun gelişmiş ülkelerde 7-8 düzeyinde olması beklenmektedir.

Net Kar / Finansman Gideri

 Bu rasyo da, bir firmanın faiz yükümlülüklerini yerine getirebilme kabiliyetini ölçmede kullanılmaktadır. Bu oranın gelişmiş ülkelerde 3 – 4 düzeyinde olması beklenmektedir.

Firmanın Büyümesi ile İlgili Analizler.

Firmaya ilişkin büyüme oranları, satış, FVÖK, öz sermaye ve varlık toplamı         olarak hesaplanmaktadır.

Satışlarda Büyüme

 Satışlardaki büyümeyi hesaplamak için cari dönemdeki satış tutarından bir önceki dönem satış tutarı çıkartılır ve elde edilen değer bir önceki dönem satış tutarına oranlanır.

FVÖK Büyüme Nedir?

 FVÖK’ deki büyümeyi hesaplamak için ise, cari dönemdeki FVÖK’ dan bir önceki dönem FVÖK çıkartılır ve elde edilen değer bir önceki dönem FVÖK tutarına oranlanır.

Öz Sermayedeki Büyüme Nedir?

 Öz Sermayedeki büyümenin hesaplanması için, cari dönem öz sermaye tutarından bir önceki dönem öz sermaye tutarı çıkartılır ve elde edilen değer bir önceki dönem öz sermaye tutarına oranlanır.

Toplam Aktif deki Büyüme

 Toplam Aktif deki büyümenin hesaplanması için, cari dönem toplam aktif rakamından bir önceki toplam aktif değeri çıkartılır ve elde edilen rakam bir önceki toplam aktif rakamına oranlanır.

2. FORMUL VE AÇIKLAMALAR

2.1. Likidite Oranları

- Likidite, bir varlığın düşük maliyetle ve hızlı bir şekilde nakde dönüşme yeteneğidir.

- Likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını zamanında ödeyebilme gücünü gösterir.

- Teknik likidite, işletmenin vadesi gelen borçlarını ödeyebilme gücünü, gerçek likidite ise, işletmenin tasfiyesi halinde borçlarını ödeyebilme  gücünü ifade eder.

- Kısa vadeli analizlerde genellikle teknik likidite kullanılmaktadır.   

 2.1.1. Cari  Oran =Dönen V./ KVYK

Cari oran işletmenin genel olarak kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteren bir orandır. Kabaca işletmenin kısa vadeli borç ödeme gücünü gösterir. 1’den yüksek  olması ve hatta 1TL’lik kısa vadeli borca karşılık 2 TL’lik dönen varlığın olması istenir

Cari Oranın literatürde standardı 2 olduğu belirtilmekle birlikte, bu değerin altında veya üstünde bir oran yeterli olabilir.

2.1.2. Asit Test (Likidite) Oranı 

LO= Dönen Varlıklar-(Stoklar+Diğer Dönen Varlıklar+Gel.Ayl.Ait Gid.)

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Likidite Oranı, bir işletmenin ani kısa vadeli borç ödeme kabiliyetini gösterir. Cari orana göre daha hassas bir orandır.

Literatürde ideal oran(standardı)  1 olarak görülmekle birlikte tahsil ve tediye süreleri arasındaki fark kısa olan ve stok devir hızı yüksek olan işletmelerin nakit ihtiyacı daha alt seviyede olacağından 1’in altında olması da normal karşılanabilir.

2.1.3. Nakit Oranı 

Nakit Oranı =   Hazır Değerler+Menkul Kıymetler

Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Nakit Oranı, para mevcudu ve para benzerlerinin (nakde eşdeğer varlıkların) toplamının kısa vadeli yabancı kaynaklara bölümüyle hesaplanır, istenirse 100 ile çarpılabilir.

Bu oran, işletmenin satışlarının durması ve alacaklarını tahsil edememesi durumundaki kısa vadeli borç ödeme gücünü gösterir. EN HASSAS likidite oranıdır.

İdeal değeri 0,20 olmakla birlikte, sermaye birikiminin düşük/borçlanmanın yüksek olduğu Turkiyede bu düzeyden düşük gerçekleşebilir.

4-Stoklar / Dönen Varlıklar Oranı 

5-Stoklar / Aktif Toplamı Oranı 

6-Stok Bağımlılık Oranı 

İşletmenin kısa vadeli borçlarının geri ödenebilmesinde, hazır değerleri ve diğer süratle paraya çevrilebilir varlıların dışında, stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren oran.

7-Kısa Vadeli Alacaklar / Dönen Varlıklar Oranı

8-Kısa Vadeli Alacaklar / Aktif Toplamı Oranı

2.2. Faalıyet Oranları

Faaliyet oranları, işletmelerin sahip oldukları varlıkları ne derece etkin kullandıklarını gösteren oranlardır.

Faaliyet oranları, varlıkların devir hızı olarak bilinir. Bu oranlar, varlıkların herbir lirasının yarattığı geliri ölçer. 

Faaliyet oranlarının payında, satışlar, paydasında ise, ilgili hesaplar yer alır.

1-Stok  Devir Hızı  (Kez)

Bir işletmenin bir hesap dönemi içinde stoklarını kaç  kez devrettiğini (kaç kez satışa konu olduğunu) gösterir.

Stok Devir Hızı=Sat.Maliyeti / Ortalama Stoklar

2-Alacak Devir Hızı  (Kez)

Alacak Devir Hızı=  Kredili Satışlar (Net Satışlar)/ Tic. Alacaklar

  3-Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez)

  4-Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı  (Kez)

  5-Maddi Duran Varlık Devir Hızı  (Kez)

  6-Duran Varlık Devir Hızı  (Kez)

  Net Satislar/ Duran Varliklar

7-Öz Kaynaklar Devir Hızı  (Kez)

Özsermaye Devir Hızı=  Net Satışlar / Özsermaye

8-Aktif Devir Hızı  (Kez)

Aktif Devir Hızı=   Net Satışlar /  Aktif Toplamı

 

SONUÇLAR VE YORUMLAR

Likidite Oranları

Cari Oran

Kent Gıda Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.’nin oran hesaplamaları sonucu ortaya çıkan sonuçlara göre, 2008 yılında carı oranı 1’in altında, diğer yıllarda ise 1’in üstünde seyretmektedir. Bu şirket açısından olumlu bir gelişmedir. Yani, şirket genel olarak kısa vadeli borçlarını ödeme gücüne sahiptir. Bu oranın 2 olması beklenir fakat sektöre göre bu değerin 1’den büyük olması yeterlidir. Çünkü sektör ortalaması 2’nin altındadır.

Asit-Test (Likidite) Oranı

Bu oranın da genel olarak 1 veya 1’den büyük olması yeterli kabul edilir. Buna göre söz konusu şirketin oranları 2008 yılı hariç, 1’den düşük fakat sektör ortalamasına çok yakın bulunmaktadır. Bu da şirketin ani kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünün bulunduğunu gösterir.

Nakit Oranı

Bu oranın %20 (0.2) ve bundan yüksek olması işletmenin satışlarının durması ve alacaklarının tahsil edilememesi durumunda kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü gösterir. Çıkan sonuçlara bakacak olursak söz konusu şirketin bu anlamda ciddi bir sıkıntısı olduğunu görebiliriz. 5 yıllık dönemde de bu oran beklenenin altındadır. Bunu nedeni dönen varlıkların büyük kısmının alacaklara bağlanmış olmasıdır. Bu yüzden borçlarını hazır değerlerle ödeme gücü yoktur.

Stok Bağımlılık Oranı

İşletmenin kısa vadeli borçlarının geri ödenebilmesinde, hazır değerleri ve diğer süratle paraya çevrilebilir varlıların dışında, stokların yüzde kaçının satılması gerektiğini gösteren oran. Hesaplama sonuçlarına göre stok bağımlılık oranı sektöre göre yüksektir. Bu da şirketin daha az devamlı sermaye ile çalıştığını gösteriyor. Yani, stoklara bağımlılığını sektör ortalamasına göre daha fazla.

Faaliyet Oranları

Stok Devir Hızı

Bu oranın yüksek olması stoklarda hızlı bir sirkülasyon olması demektir. Şirketin verilerine dayanarak her yıl bu oranın biraz daha arttığını görebiliyoruz. Stokların yılda kaç kez satışa konu olduklarını gösteren bu oranı 360 ile böldüğümüzde stokların kaç günde bir döngü gerçekleştirdiğini buluruz.

Alacak Devir Hızı

İşletmenin alacaklarını ne kadar sürede tahsil ettiğini gösterir. 360 ile bölündüğünde işletmenin alacaklarını kaç günde tahsil edebildiğini görürüz. Hesaplamalar sonucu, işletmenin her 5 yıllık dönemde alacaklarını tahsil etmede ciddi sıkıntı çektiğini görebiliyoruz.

Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı

Bu oranın yüksek olması, net işletme sermayesinin etkin yönetildiğini gösterir. Fakat bunu bir diğer nedeni de, işletme sermayesinin yetersiz olmasından kaynaklanıyor olabilir. Şirketin verilerinden yola çıkarak bu devir hızının yüksek olduğunu saptayabiliriz. Fakat çalışma sermayesinin büyük bir bölümünü alacakların oluşturması, burada olumlu bir yorum yapabilmemizi engellemektedir.

Duran Varlık Devir Hızı

Bu oran işletmenin duran varlıklarını ne verimli kullanıp kullanmadığını belirler.  Şirketin verilerine bakarak bu oranın sektöre oranla düşük olduğunu, dolayısıyla şirketin duran varlıklarını verimli kullanamadığını çıkartabiliriz.

Öz sermaye Devir Hızı

Sermayenin ne kadar etkin kullanıldığını gösteren bir orandır. Şirket verilerinden çıkan sonuca göre bu oran sektör ortalamasından düşük tespit edilmiştir. Burada sermayenin etkinsiz kullanımından bahsedilebilir. Diğer bir neden de şirketin daha çok öz sermaye ve daha az borç kullanmasıdır.

Aktif Devir Hızı

Sektör ile karşılaştırdığımızda işletmenin oranlarının daha düşük olduğunu ve bunun sebebinin de işletmenin tam kapasite çalışmadığı şeklinde yorumlayabiliriz.

Faaliyet Ve Likidite Oranları
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 67333 kez okundu

27.07.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • rumet
  28.01.2020

  cimrilik yaparak ya da çok küçük paraların hesabını yaparak zengin olunabileceğini hiç sanmıyorum ben. hadi diyelim ki zengin oldunuz, o kafayla hiçbir yaşınızda beğendiğiniz arabayı ya da oturma grubunu alamazsınız çünkü katıksız bir varyemez olursunuz. sizin paranızı yemeye başlayan çocukları ve torunları görünce de kalpten gidersiniz

 • kapiş
  28.01.2020

  Zengin Baba Yoksul Baba kitabındaki zengin babanın öğretileri, okuduğum onca kitap arasında bana çoğundan daha faydalı olmuştur. zengin gibi düşünmek diye bir şey var ana zenginler aslında sandığımızın aksine para saçan insanlar değil, kredi kartı ödemelerini bile son güne kadar yatırmayan ve son güne kadar o paranın faizden getirisini alan insanlar. çoğun azdan geldiğini anlamak gerekiyor

 • bora34
  28.01.2020

  borçlanmaya o kadar alıştık ki artık borcun üzerinde kalan bir varlık diye bir kavram zaten kalmadı bile. araba fiyatları altından fazla prim yapınca bütün güçleriyle krediye girip de araba alan insanlara ben artık kızamıyorum, çünkü kredilerini ödeyebildikleri sürece karlı çıktılar. aynı düzen 5-10 yıl önce de konutlarda vardı

 • kuandık
  28.01.2020

  firmaların değil de bireylerin likidite oranlarını ölçmek için bir tane direk, bir de dolaylı yol vardır. likit dediğimiz varlıklar nakit ya da nakit gibi bozdurulabilmesi çok kolay varlıklardır. etrafınızda nakit olarak 100 TL'den fazla para taşıyan kaç kişiyi tanıyorsunuz? işte bu direk yoldur. dolaylı olarak ise kredi kartı borcundan arda kalan ve dolara ya da altına yatırılmamış günlük/aylık vadeli hesaplarda ne kadar paraları var bu insanların? işte bu da benim yaptığım dolaylı ölçümdür

 • vedat
  25.01.2019

  en kolay ve en önemli oranlardır şirketler ve yatırımcıları için fakat bir o kadar da yorumlanması zordur. bazen küçük bir detay gözden kaçar ve o anda tüm oranlar değişir, büyük bir detaya ulaşır. finansçıya da, şirkete de yatırımcıya da zulm olur.

 • farukeczanesiiiiii
  12.11.2017

  likidite oranı ile asit test oranı aynı şey midir? hesaplamalarının aynı olduğunu görüyorum.

 • aliyener
  10.06.2016

  merhaba dönemsonu projem için bulduğum oranları yorumlatmam gerekiyor. yardımcı olabilir misiniz.

 • dietime
  18.11.2015

  Teknik likidite ve gerçek likiditeyi oldukça yalın ve açıklayıcı anlatmışsınız. bayıldım. teşekkürler.

 • uguloglu
  26.05.2015

  olağanüstü kapsamlı ve güzel bir yazı

 • sco
  21.10.2014

  biraz karışık olmuş ama aradıklarımı buldum teşekkürler

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz

İnternet sitemizdeki deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi.