21.12.2013
4.40 / 10 oy

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım

Bireysel Emeklilik Sözleşmesi

Sisteme katılım emeklilik sözleşmesinin imzalanmasıyla başlar. Sözleşmesinin tarafları medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve şirket nezdinde açılacak olan bireysel emeklilik hesabına katkı yapan veya adına bireysel emeklilik hesabı açılan " katılımcı " ile " emeklilik şirketidir".

poliçe

Emeklilik sözleşmesi, katılımcının gönüllü katılımı ile gerçekleşen, bireysel emeklilik sistemine girişini, sistemden çıkışını, emekli olmasını, katkıların ödenmesini, bu katkıların bireysel emeklilik hesaplarında izlenmesini, fonlarda yatırıma yönlendirilmesini, katılımcı veya lehdara yapılacak ödemelere ilişkin esasları, tarafların diğer hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesini kapsayan ve esas olarak katılımcı ve şirketin taraf olarak yer aldığı bir sözleşmedir.

Bireysel Emeklilik'te Katılımcının Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Katılımcının bireysel emeklilik hesabına düzenli olarak yaptığı ödemelere "katkı payı" denir. Katılımcı veya katılımcı nam ve hesabına sözleşme akdeden

kişi tarafından katılımcının emekliliğe yönelik beklentilerine göre asgari katkı payından az olmamak üzere tespit edilen ve sözleşme süresi boyunca vade tarihlerinde ödenecek tutardır. Katılımcının ilk yükümlülüğü, sözleşme ile belirlenen esaslar dâhilinde, emeklilik şirketi nezdinde açılacak bireysel emeklilik hesabına katkı paylarını düzenli ödemektir.

Emeklilik şirketi, katılımcının dâhil olduğu emeklilik planında yönetim ve fon işletim giderlerini kapsayacak asgari katkı payı tutarını belirlemek durumundadır. Asgari katkı payı tutarı, katılımcının dahil olduğu emeklilik planı kapsamında ödenecek katkı payı tutarının dağılımlarına ilişkin varsayımlar göz önünde bulundurularak, şirket tarafından emeklilik planlarında yönetim ve fon işletim giderlerini kapsayacak yeterlilikte tespit edilen tutardır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmek şartıyla planda belirlenmiş olan asgari katkı payının altında da ödeme yapılabilir. Buna ilişkin esas ve usuller emeklilik planında belirlenir. Bununla birlikte emekliliğe hak kazanan katılımcı, birikimlerini almadığı ve emeklilik sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı hallerde bireysel emeklilik hesabına katkıda bulunmaya devam edebilir.

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa belirlenmiş katkı payı miktarının üzerinde yapılan ödemeleri ödeme tarihinden önceki son bir yıllık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edebilmekte veya ödeme tarihinden itibaren en fazla bir yıllık dönemde ödenmesi gereken katkı payı olarak kabul edebilmektedir. Söz konusu haller dışında, belirlenmiş katkı payı miktarının üzerinde yapılan ödemeler ilgili ödeme tarihindeki katkı payı olarak değerlendirilmektedir. Katkı payı üzerinde yapılan ödemelere ve bu kapsamda yapılacak gider kesintilerine ilişkin esas ve usullerin, emeklilik planında belirtilmesi gerekmektedir.

Katılımcı emekliliğe hak kazanmadan önce BES'e katkıda bulunmaya ara verebilir. Katkı payı ödemeye ara verilen dönemde emeklilik sözleşmesinde hüküm bulunması kaydıyla, katılımcının dahil olduğu plana ait yönetim ve fon işletim gideri kesintileri yapılabilmektedir. Toplam birikim miktarının, yönetim ve fon işletim gideri kesintilerini karşılayamaması halinde katılımcıya haber verilerek emeklilik şirketinin katılımcıya yapmakla yükümlü olduğu bildirimler durdurulmakta ve hesap pasif hale getirilerek herhangi bir kesinti uygulanmamaktadır. Bu durumda katılımcının emekliliğe hak kazanabilmesi için katkı payı ödemeye ara verdiği tarihten itibaren hesabın aktif hale dönüştüğü tarihe kadar geçen süreye karşılık gelen işlem tarihinde geçerli ve emeklilik planında belirlenmiş olan asgari katkı payı toplam tutarı ödenir.

Katılımcı, katkı payını emeklilik planlarında belirtilen fonlar arasında paylaştırabilir. Katılımcının, mevcut emeklilik sözleşmesindeki katkı payı dağılım oranları veya tutarlarını planda belirlenen sınırlamalar içinde kalacak şekilde yeniden tespit etmesi, emeklilik planının değiştirilmesi olarak kabul edilemez. Katkı payı dağılım oranları veya tutarlarına ilişkin değişiklik yılda azami dört kez yapılabilir. Emeklilik şirketinin, katılımcıların katkı paylarının emeklilik yatırım fonları arasında paylaştırılması sırasında ortaya çıkan artık değeri en aza indirmeye yönelik tedbirleri alması; katılımcının ise, mevcut emeklilik sözleşmesindeki katkı payı dağılım oranları veya tutarlarını planda belirlenen sınırlamalar içinde kalacak şekilde yeniden tespit etmesine yönelik bildirimini, değişiklik tarihinden en az beş iş günü önce emeklilik şirketine yazılı olarak yapması gerekmektedir.

Katılımcının, emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslara göre dâhil olduğu emeklilik planını değiştirebilmesi için son emeklilik planı değişikliğinden itibaren en az bir yıl geçmesi gerekir. Değişiklik talebi uygun bulunan katılımcının değişiklik tarihi itibariyle yeni emeklilik planına geçişi yapılır. Şirket, katılımcıya (grup emeklilik sözleşmelerinde plan kapsamında yapılan değişikler de dahil) değişiklik tarihini takip eden beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşme metnini gönderir.

Katılımcı, dilerse bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerini aktarabilir. Aktarım talebi katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını kapsar. Bildirim mevcut şirkete intikal ettikten sonra en geç yedi iş günü içinde aktarım yapılacak şirkete bütün bilgi ve belgeler gönderilir. Katılımcının bir şirketten diğerine birikimlerini aktarımında yeni bir emeklilik sözleşmesi kurulur. Şirket, emeklilik sözleşmesi kurulduktan sonra katkı payının şirket hesaplarına intikal etmesini takip eden en geç on beş iş günü içinde hazırlayıp imzaladığı emeklilik sözleşmesi metnini katılımcıya vermekle yükümlüdür.

Emekliliğe hak kazanmadan sistemden ayrılma üç durumda söz konusu olabilir. Bunlar; katılımcının sürekli iş görmezlik hali söz konusu olmaksızın kendi isteği doğrultusunda sistemden ayrılması, sürekli iş görmezlik durumunun ortaya çıkması halinde sistemden ayrılması ve vefat halinde sistemden ayrılması olarak sayılabilir. Katılımcının ayrılma talebinde bulunması halinde bireysel emeklilik hesabındaki birikimler emeklilik sözleşmesi hükümlerine göre ödenir. Katılımcının sürekli iş göremezlik hali nedeniyle sistemden ayrılma talebinde bulunabilmesi için katılımcının bağlı olduğu sosyal güvenlik kuruluşu mevzuatına göre sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmış olması gerekir. Katılımcının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması halinde, sürekli iş göremezlik halinin resmi sağlık müesseseleri tarafından verilecek bir rapor ile tespiti gerekir. Sürekli iş göremezlik nedeniyle sistemden ayrılmaya hak kazanılması Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) isteğe bağlı sigortalılar için uyguladığı esaslara tabidir. Katılımcının vefat etmesi halinde ise varsa lehdarı veya kanuni mirasçıları katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin ödenmesini talep edebilir.

Bireysel Emeklilik'te Emeklilik Şirketinin Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Emeklilik şirketi, emeklilik sözleşmesi gereği emekliliğe hak kazanacağı tarihi en geç bir ay önceden katılımcıya bildirmektedir. Şirket, emekliliğe hak kazanan katılımcının, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin kısmen veya tamamen ödenmesi talebini, katılımcının emeklilik sözleşmesi gereği hak sahibi olduğu tarihten itibaren yedi iş günü içerisinde yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcının, birikimlerin ödenmesini talep etmesi veya başka bir şirket veya hayat sigorta şirketi ile yıllık gelir sigortası sözleşmesi yapması halinde, hesabındaki birikimler herhangi bir kesinti yapılmadan yazılı bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde kendisine ödenmekte veya ilgili şirkete aktarılmaktadır. Aktarma ve ödeme yükümlülükler yedi iş günü içerisinde yerine getirilmez ise uygulanacak aylık temerrüt faizi katılımcının dahil olduğu fonun son aylık getirişinin iki katından az olamaz. Şirket, katkı paylarını şirkete intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde yatırıma yönlendirmek zorundadır. Bu yükümlülüğün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde, katılımcının dahil olacağı fonun son aylık getirişinin iki katı tutarında aylık gecikme cezası uygulanır ve bu tutar katılımcının hesabına ilave edilir.

Şirket, bireysel emeklilik faaliyetinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacıyla yeterli miktarda gider kesintisi yapar. Bunun için emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde giriş aidatı, işletim gideri ve yönetim gideri gibi kesintiler yapılabilir.

Bireysel Emeklilik Sistemine Katılım
Bu makalenin telif hakkı ve tüm sorumlulukları yazara ait olup, şikayetler için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
URL:
Etiketler:

Bu makale 1429 kez okundu

21.12.2013 tarihinde yazıldı
Reitix

Yorumlar

 • frangy
  frangy
  21.5.2018

  otomatik bireysel emeklilik sistemine geçildiğinden beri kendi bulunduğum bireysel emeklilik sisteminden çıksam mı diye düşüncelere itmiştir beni. iyi bir şey olsa zorunlu kılmazlardı değil mi.

 • Bozaci
  Bozaci
  9.1.2018

  kendi yatırımlarını kendileri değerlendirmek isteyen kişiler için anlamsız bir seçenek bu, kişi faize yatırabilir, repo, tahvil, hisse senedi ve hatta bitcoin bile almayı tercih edebilir. ürünün adının içinde emeklilik geçiyor olması bence mükemmel bir fikir çünkü bu kadar kötü getiri rakamları ile satması bence başka türlü mümkün değil. devlet katkıları ise sistemi ayakta tutabilecek tek yol, zaten başka avantajları da yok

 • miniel
  miniel
  8.12.2016

  ocak 2017'den itibaren 1000 kişinin üstünde çalışanı olan özel sektör firmaları çalışanlarını otomatik bireysel emeklilik sistemine kayıt ettirecekler.

 • nasa
  nasa
  23.9.2015

  Bireysel emeklilik yine degisiyor. Artik sigortalilar icin daha avantajli bir hale geliyor.

 • djm hayran
  djm hayran
  25.10.2014

  ben de henüz başlayamadım ama bireysel emeklilik sektöründeki rekabetten biraz çekiniyorum açıkçası, tüm şirketler kendi planlarında o kadar güzel indirimler uyguluyorlar ki ya başka bir sigorta şirketinin daha iyi bir planı varsa diye yıllardır erteliyorum

 • guldane
  guldane
  14.10.2014

  bir yerden başlamak lazım aslında hep erteliyoruz

Bu yazıya siz de yorum yapabilirsiniz